HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 29DE JANUAR
Lillehammers Tilskuer 2. febr. 1844.

   Grønlands Asyl feirede igaar sin 5te Aarsfest paa Kongens
Navnedag med en Tale og Sang af den konstituerede Inspektør
og Lærer Hr. Seminarist Andresen i Nærværelse af Stat-
holderen, Biskoppen, begge Amtmændene, Byens og Agers For-
mandskabs Ordførere o. fl. Herrer samt Damer. Mødet fandt
Sted i den ret anseelige nye Bygning i Asylgaardens Indre, som
Agers Kommune har ladet opføre til Kommuneforsamlinger
samt Skolelokale. Af den Industri, som drives i Asylet og den
dermed forbundne Redningsanstalt, fortjener at anmærkes Til-
virkningen af Matter af Bast, Kabbeltoug af den saakaldte
d.III,b.3,s.572   Manillahamp samt især af Klæder til Børnene af opplukkede
Filler. Man faar deraf et meget stærkt Fabrikat af blandet
Farve, som igjen lader sig benytte, naar det er opslidt.
   -- Forleden blev den i Sommer ved en Kanons Sprængning
saa frygtelig radbrækkede Artillerist af hadelandske Batteri
endelig udskreven af Hospitalet. Han maa endnu bruge Kryk-
ker, indtil Sammengroningerne erholde nogen større Styrke, og
han erholder nogen mere Øvelse i at gaa paa sine nye Been; thi
det Besynderlige er indtruffet, at paa det ene Laar er Laarpiben
bleven kortere end den anden, og paa det andet er Læggen
bleven det.

   -- Man bereder sig nu til ved Markedstid at kalde Bjerre-
gaards Fjeldeventyr atter frem paa Scenen -- naturligviis for
Maalets Skyld ikke paa det offentlige Theater med dets danske
Skuespillere, men paa det Dramatiske ved Private. Det vil
maaske blive givet to Gange til Fordeel for Komponistens musi-
kalske Søster, som har beredet Publikum denne sjeldne, men
altid velkomne Nydelse. Det er det Slemmeste ved vort offent-
lige Theaters Besættelse med lutter danske Skuespillere, at intet
ægte Nationalt der kan gives.

   -- Igaar Snefald. Føret klingende og Torvet godt besøgt.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE