HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 13. aug. 1837.

   -- I Kristiansandsavisen for 4de d. iværksætter Byfoged Thesen
sin ordnede Retræte ud af Sagen mod Storthingsmand Valstad.
Han -- selv engang Højesteretsadvokat skjøndt, nede i Lexen
rigtignok -- citerer en Højesteretsadvokats Betænkning, som
han har indhentet og hvorefter han finder sig bevæget til at
indskrænke sin "tilstrækkelige" Retfærdiggjørelse "for den mere
retsindige Deel af Publikum" til Indførelsen af to af hans egne
Skrivelser til Auditør Lund, efterat han end tilstrækkeligere har
ønsket sig "til Lykke med, at han tilfældigviis var den Første,
som havde havt Mod til at tage Bladet fra Munden!" I Brevet
seer man, at den Cst.nelles Udladelser om Valstad, som "af
Redaktionen er skildret" i sin Adfærd at røbe en "raa og for-
dærvet Sjel," med flere Yttringer af dette smukke Blad, som
ogsaa "optog og nærmere udviklede de Materier, til hvis Be-
handling [hør ham!] han tilfældigviis var kommet til at have
den Lykke [hør ham!] at give det første Stød," har afgivet for
Thesen de afgjørende Motiver til den Opsats, som kun kostede
ham en Mulkt af 50 Spd. til Fattigkassen. Thesen dølger ikke
ganske, at han er bleven stødt over at Byavisen først og siden
Kristianiaaviserne have omtalt dette Uheld for den ædle Ridder,
som nok vidste under hvilke naadige Øjne han traadte i Skran-
ken mod Storthinget; men Redaktionen af Kristiansandsavisen
nægter aldeles at have været den første Referent, men tilstaaer
at have taget sin Beretning af Morgenbladet. Det er kun en
Omvei af 60 Mile frem og tilbage en Efterretning af Interesse
fra Kristiansand har at gaae forat komme paalideligen for Kri-
stiansandensernes egne Øren. De hjælpe sig dog nok nogenlunde
imidlertid med Snak og Rygter. Men hermed torde Byfogden
være mindre tjent, da hans mærkværdige Opsats om Thinget
gav god Grund til Rygter om sværere Straf end han vilde
kunne taale.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE