HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 10DE OKTOBER
Lillehammers Tilskuer 18. okt. 1844.

   -- -- Nyt fra Christiania! siger De? Noget hvad det er.
Nei, her er s'gu intet Nyt. Det er bleven gammelt, at Morgen-
bladet og Den Constitutionelle ere i Kladdene paa hinanden
igjen, om hvem der isandhed er den rette Liberale af dem; thi
d.III,b.3,s.628   i Uger have de nu kjedet Publikum med sine Polemikker. De
holde aldrig op, ligesom Haner, der engang have begyndt at gale
paa hver sin Mødding.
   -- At Jøder komme her til Byen er maaske mindre sjeldent
end Politiet veed af; thi næsten altid holde der nogle saakaldte
"Optikusser" og Væggeluussalvekræmmere til i Madame Grues
bekjendte Hotel paa Hjørnet af Vognmandsgaden. Men endelig
har det dog faaet fat paa To og det af en Art, som vi ville
haabe vort Land ikke ville blive hyppigere hjemsøgt med end nu,
om deres Nation tilstedes Adgang. Ialfald vil det være daar-
ligt at lade Tilfældet med disse Jøder have nogen Indflydelse
paa de Anskuelser man ellers maatte have om Sagen. At der
gives Schakkerjøder har ligesaalidt været benægtet af dennes
Forsvarere, som ubetinget tilstaaet, at de ere den øvrige Befolk-
ning til Skade, naar en Politilovgivning existerer. Disse Jøder
synes mere at have været Eventyrere end Skakkrere, og slige
mangle ingen Nation. -- Men -- den alvorlige Side ved Sagen
tilside, den at Fordomme vil gribe dette Tilfælde til Bestyr-
kelse -- høist komisk maa Paagribelses- eller rettere Angivelses-
Scenen have været. Den foregik paa den Lütkenske Billard -- et
Sted saaledes beliggende ligeoverfor Kirken, at man i Orgelets
Pauser eller naar Præsten trækker Veiret kan høre Billardkug-
lernes behagelige Rullen og à la guerre-Raabet "Hansen paa
Olsen! Jensen paa Pedersen! Christensen død!" o. s. v. Der
vanke Byens bekjendteste Snapskonger, af og til en Repræsen-
tant, Elever i Cigarrøgning, berømte Keglespillere paa høiest
Træf ved Lodspil o. desl. Men nu maa man tænke sig Øieblik-
ket, da Harpespillersken Madam Petersen (i Parenthesis sagt
forviist Byen inden 14 Dage, -- Pling-Plingeli-Plång) rasende
strækker sin Arm indimellem den kjævlende Sværm om det lille
Bord, hvor de to fremmede Gjæster havde moret sig og Publi-
kum med "Pungut-Spil" om en Omgang Snapser, Kaartkunster
o. s. v. Hun har taget Parti i Trætten, og strækker nu Armen
ud som sagt imod de To med de frygtelige Ord: "De ere Jøder!"
Forfærdelsen i Jødernes Ansigter, der ikke nægte hverken sin
Oprindelse eller Paastanden! Forbauselsen i det agtbare Sel-
skabs Ansigter! En mister Intelligentssedlen, en anden faar
Drammen kun halvt ned. En vældig Næve sees fæstet i den ene
d.III,b.3,s.629   Jødes Krave, medens den Anden stikker Punguten og de andre
Sager til sig. Alle Ansigter om Billarden, alle Queuer dreiede
om mod Hovedscenen, som den blege Vært er Vidne til i Bag-
grunden bag Disken, hvorover en Markør svinger sig med Enden
i Veiret o. s. v. Enhver imaginere sig Scenen som han bedst
kan, men kostelig maa den have været. Dette Komiske er det
eneste Udbytte af den, ellers er den til at ærgre sig over.
   -- Vigtigere end at der er kommet 2 Jøder til Byen er det,
at der er kommet 20 Rensdyr. Eieren sælger dem hele og i
hvad Dele man vil have dem. Prisen skal være 7 Mark pr. B.
En ny Industri, som man bør haabe fortsat hver Høst, da man
vel i Hjembygden tager Hensyn til Stamhjordens Tarv.

   -- En Æblekjærre med 24 (fireogtyve) Dusiner Sølvskeer og
andre Rariteter i . . . Nei! nu kan det være nok!

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE