HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 20. juli 1837.

   St.hansaften sidstl. aabnedes paa Gaarden Aadnæs i Land
et Skydeselskab, idet 50 Personer som Medlemmer ydede hver
48 &bmskilling; til Præmier for Skiveskydning. Mange Tilskuere havde
indfundet sig, og man havde en sand Folkefest. Skydeselskabet
ventes indlemmet i Lands Sogneselskab. Lignende Foreninger
burde, som Jagtforeninger, danne sig over det hele Land, og
sætte sig i indbyrdes Forbindelse med hinanden under visse
Befalingsmænd. I Krigstilfælde vilde et saadant Korps af Lan-
dets bedste Skyttere, hvoraf Enhver tager sin Mand og ikke
ringere end Officerer, virkende uafhængigt, blive af ikke ringe
Vigtighed.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE