HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


NORGE
Statsborgeren 16. mars 1837.

   Hvor glad og med hvilken Ret bærer ikke denne Artikel i
Dag dette Navn! Grundlovens Fødested er endelig bleven Na-
tionens Ejendom,
idet Eidsvoll Jernværks Hovedbygning, med
2de mindre Bygninger med Have og Grund af omtrent 25 Maal,
Løverdagen den 11te dennes tilsloges Subskribenterne til et Na-
tionalminde paa Eidsvoll ved Kommitteemedlemmerne Dhrr.
Kapitain Foss og Advokat Stang for 5000 Spd. Denne Sum er
vel ikke efter de endnu indkomne Lister udbragt, men efter
disses Antal i Forhold til de udsendte bør og kan man ikke
tvivle paa, at den, paa det allernærmeste idetmindste, alt er
tegnet. Men denne Erhvervelse, saa længe inderligen ønsket og
ængstligen omtvivlet, bør ogsaa, saavidt Normænd ere Nor-
mænd, give Subskriptionen fornyet Fremstød. Thi hermed kan
man ikke standse. Man har kun tilvundet sig Ejendomsretten
d.III,b.3,s.120   og Stedet til uhindret at kunne gjøre noget Større og at virke-
liggjøre de skjønneste Drømme i Nationens Hjerter. Enhver
Medborger, der nærer dem og indseer den nationale Vigtighed
deraf, og troer at kunne virke derfor, holde sig nu ikke tilbage,
men gjøre dette ivrigen og frimodigen! Og for Tiden vil den
virksomste Maade være den, at fremme Subskriptionen og be-
kjendtgjøre og udvide den i sin Kreds saameget som skee kan.
Mangfoldige ere endnu uvidende derom. Menigmands Mang-
foldige vilde holde sig fornærmede, om noget stort Nationalt
udføres uden at de fik yde sin Skjærv. De Allerfleste have
endnu ikke seet en Plan. Men Planer ville være at erholde hos
Kommitteen for Enhver, som ønsker saaledes at virke noget for
Sagen. Sandsynligviis vil idetmindste Omegnen fejre denne na-
tionale Erhvervelse paa Stedet førstkommende 17 Mai -- noget,
som selv Fjernere baade have ønsket at deeltage i, ligesom man
og tør vente, at Kommitteen betimeligen bekjendtgjør at Huus
og Grund den Dag staae til Almeenhedens Disposition. De øv-
rige med Eidsvoll forbundne Ejendomme og Herligheder solgtes
samme Dag saaledes: Jernværket, Saugene, Møllebruget samt
11 forskjellige Jordlodder og Skove i Eidsvoll, Nannestad, Hur-
dalen og Toten til Glasværksejer Lieut. Tandberg for 24,600
Spd., og 20 Stykker større og mindre Gaarde, Skove og Pladser
til Forskjellige for 16,329 Spd. Forsaavidt disse ligge nær Vær-
ket, hvis nærmeste Omegn alt forud er udstykket i omtrent 100
Selvejerlodder, vil det sidste Kjøb maaskee give Anledning til
en endnu stærkere Befolkning og Bebyggelse deromkring; og
hvad nu, om Befrielsesstedet, foruden sin historiske Anvendelse
til Opbevaringssted for nationalkjære Minder, ogsaa gives hvil-
kensomhelst anden anstændig nyttig Brug, og inden en Tid, om
Nationen begunstigede dets nærmeste Omkreds, vilde reise sine
Tage midt i en By, i hvis Indre Masovn og Fabrikker røg, mens
Ploven gik i dens Udkanter?
   Men ihvor behageligt og tilladeligt det kan være at udmale sig
Kjærlighedsstedet og den Lykke som i kommende Tider kan
fæste Bo der, saa har Fantasien for det første nok at bestille
med den nærmeste Anvendelse deraf, og først og fremst med
det Minde, som der efter Planen skal reises. Besiddelsen af
Huset er høist usikker, selv om det, som rimeligt, blev paalagt
d.III,b.3,s.121   Den, som skal have Indseende dermed, at tage Bopæl i et af
Sidehusene, saaledes at Brugen af Ild forbødes i selve Vaanin-
gen, der ogsaa burde forsynes med Tordenafleder. Besiddelsen
af Grunden er derimod sikker og vigtigere, saasom den sikkrer
Adgangen til Oprettelsen af et Minde, som vil opbevare Erin-
dringen om Folkets Befrielse og nærværende Slægts Fædre-
landssind, naar Huset efter Naturens Orden ikke længer kan
existere. Kjøbet bør derfor hovedsageligen betragtes som en
Erhvervelse af Grund for Mindet.

   -- I Forbindelse med ovenstaaende glædelige Efterretning
bringe vi en anden til vore Landsmænds Kundskab, som lige-
ledes maa fryde vore norske Hjerter. Gamle Jacob Aall paa
Næs Jernværk, den lærde Oldforsker, den klare smagfulde
Stilist, har lovet Folket en populær Udgave af Snorro Sturleson,
og han har gjentaget dette Løfte, omendskjøndt det fra Danmark
er en ivente, besørget med Hensyn til Oversættelsen af Nor-
manden Kand. Munch, som herfra er stipendieret derned, vel
ikke forat arbeide i dansk Sold, men for at gaae Lektor Keyser
tilhaande ved Afskrivningen af de Norge vedkommende Doku-
menter. Dette vakte Betænkeligheder hos vor Aall, men i Be-
stemmelsen at levere en populær Snorro, en Folkebog, fandt han
Gudskeelov Udsigter til at undgaae, at see sin Plan ganske over-
krydset af Fremmede. Hr. Aall forsmaaer Subskription; og vi
haabe, at hans Landsmænd ville forstaae denne Tillid og vide
at paaskjønne den og at vurdere ogsaa det Fortjenstlige ved
dette patriotiske Foretagende, at Fædrelandet befries for den
Skam og det Tab, at erholde sin store Historieskriver, der bør
være udbredt i Landet i en Huusbogs Mangfoldighed, fra Frem-
mede. Udlændingerne ville ikke undlade at regne det mellem
Vidnesbyrdene om at den indre nationale Selvstændighed, den
aandige Fuldmyndighed har Sted hos Normanden, som garan-
terer et Folks politiske, og gjør den saa nødvendig og naturlig
som at Sjelen maa have et menneskeligt Legeme forat danne
den Forbindelse imellem noget vexelvirkende Aandigt og Ma-
terielt, som kaldes Menneske. Denne Snorro, saa sikkert funden
i Husene som Bibelen, vil vorde et af Nationens bedste Vaa-
ben. Den bemander med national Begeistring og Oldtidens gi-
gantiske opstandne Forjettelser og kjæmpestærke Drømme fra
d.III,b.3,s.122   det gamle Rige en usynlig Bastion, som, lig Eventyrets Trylle-
taarn, i Kampen vil afdække sig bag de forraadte Fæstninger.
Men indtil da maa ikke Normændene undlade at forstaae Aalls
saa sande Bemærkning, at Norges Old og Nutid kaste en in-
teressant hinanden sært opklarende Belysning paa hinanden --
en Sandhed, som vi ville have anvendt endnu mere paa Frem-
tiden, der er egnet til endnu troere at afspeile Oldet, nærme sig
dets historiske Storhed, opfylde det Herlige, som er forjettet det
Folk, der ejer en herlig Historie, og virkeliggjøre de Ideer om
det gamle Riges Gjenopreisning i det unge Norge, som man --
om man en Dag seer en eller anden Normand, der besøger Eids-
voll, i Tanker under dets Hængebjerke -- kan vædde 10 mod 1
om beskjæftige hans Sind.
   Gud give Hr. Aall Sundhed og Styrke til at fuldføre Arbeidet!
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE