HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[KJØPSTADRETTIGHETER FOR VATERLAND I
BYSTYRET I KRISTIANIA]
Statsborgeren 27. juli 1837.

  
Idag
er en vigtig Dag for Hovedstaden og derved for det hele Land,
som det ikke kan være ligegyldigt, enten det fremdeles skal
have en i sin Fremvæxt, af Særrettigheder hindret, indkneben,
unaturligt afdelt, landsbyagtig Stad til at repræsentere sig som
Hovedstad eller ikke. Formandskabet har nemlig idag i offent-
ligt Møde paa Børsen Kl. 4 Eftermiddag at afgjøre det, for
Hovedstadens Fremskriden og Udvikling til hvad den bør være
som Hovedstad saa yderst vigtige Forslag, om Kjøbstadsrettig-
heds Udviden til Vaterland, som led en saa paafaldende Van-
skjebne paa sidste Storthing.

   Vor yderligere Mening desbetræffende og om hvad Udstræk-
ning vi troe denne Emancipation videre bør have, findes udtrykt
d.III,b.3,s.216   i 18de Heftes Nr. 13 -- 14 og 15 -- 16 af 24de og 31te Januar
1836, hvortil vi henvise.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE