HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, 11TE DECEMBER
Lillehammers Tilskuer 15. des. 1843.

   I Formands- og Repræsentantskabsmødet den 4de Dennes
gik endelig Forslaget om en fast lønnet Fattigforstander igjen-
nem, omendskjønt ikke med flere end 1 Stemmes Pluralitet.
Ogsaa dette Møde erholdt nogen Livlighed ved et langt Fore-
drag af Ordføreren, Expeditionssekretær Fougstad og nogen
Usædvanlighed ved en uvedkommende Oplæsning af et Regn-
skab, som Hr. Ytteborg havde faaet istand af et Par Kopister i
Kirkedepartementets Revisionskontor betræffende hans Besty-
relse af Mangelsgaarden. Borgermesteren underkjendte dog
dets Rigtighed. Forøvrigt tror Nedskriveren, at det forholder sig
d.III,b.3,s.566   saa, at Christiania før, nemlig omtrent i Aarene 1811 og 12,
har havt sit Fattigvæsen indrettet paa lignende Maade som nu,
til et Forsøg i 2 Aar, vil blive Tilfælde. Om at modtage den
dertil behørige Gage af enkelt Privatmand (Hr. Tofte) som ved
de første Debatter tilbød saadant, bliver naturligviis ikke
Spørgsmaal.
   -- Iforgaarsaftes fik de danske Jagter m. Fl. travelt med at
faa halet ud til Ringene, da Bjørvigen viste stærke Tegn til at
ville lægge sig. Den lagde sig ogsaa didhen om Natten, uden
dog at være bleven farbar siden Kulden ikke er streng.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE