HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 13DE MARTS
Lillehammers Tilskuer 19. mars 1844.

   Hs. Majestæt Kong Oscar den 1stes Proklamation har vun-
det almindelig Tilfredshed ved den sønlige og konstitutionelle
Aand og den Ærbødighed mod Landets Selvstændighed, hvor-
med den er affattet. I Intitulationen "Norges og Sveriges Konge"
har den nye Konge mødt det almindelige Ønske paa den behage-
ligste Maade, og man er temmelig vis paa at Hs. Maj. selv er
denne velskrevne Proklamations, denne Hans første Hilsens
Koncipist.
   -- Idag holdtes der Sørgegudstjeneste i vor Frelsers Kirke,
hvorved Es. H. Biskopen oplæste den kongelige Proklamation
og holdt en kort Prædiken. Altar, Prædikestol, Orgel og Vox-
lysene vare behængte med sort Flor og Kirken ligesom Torvet
for en stor Deel, ganske fuld af Mennesker. I Midtgangen para-
derede Borgerkorpset; i Choret befandt Statholderen, Autori-
teterne og Embedsmændene sig.

d.III,b.3,s.579   Christiania, 14de Marts.    Paa de i Eftermiddag ankomne svenske Aviser var Nysgjerrig-
heden temmelig spændt; men de indeholde ikke noget særeget
Nyt med Hensyn til det stedfundne Thronskifte. Aftonbladet
gjør Nar af den seendrægtige Statstidning, som ikke kunde blive
færdig før Kl. 10 om Aftenen den 8de Marts og det til ganske
faa Abonnenter.

   -- Gauthier med sine 40 Heste og 50 Personer befinder sig
naturligviis i stor Forlegenhed under den strenge Sørgetid, som
man siger vil vare i 4 Uger. Menageriet og Voxkabinettet, der
forevises af en 7 Fod 5 Tommer høi italiensk Greve, der ikke,
efter Kontrakten, maa vise sig paa Gaden, ere dog fremdeles
aabne.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE