HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.577  
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 20DE FEBRUAR
Lillehammers Tilskuer 23. febr. 1844.

   Fjeldeventyret er to Gange bleven givet for fuldt Huus og
med Held. Paa Torsdag gives det 3die Gang, og senere vel en
4de Gang i et eller andet veldædigt Øiemed.
   -- Et taabeligt Rygte om at en engelsk Flaade skulde være
stukket i Søen for at bemægtige sig Christiansand i et ved Hs.
Majestæts mulige Hengang fremkaldet kritiskt Øieblik har i
disse Dage løbet omkring uden dog at indeholde andet end et
Beviis for Mangelen paa virkelige Efterretninger. At en Offi-
ceer iløverdags afgik som Koureer til Christianssand er vel vist
nok; men Ærindet skal kun have været at kontramandere en
for iilfærdigen fra Statssekretariatet udstedt Generaladjutants-
Udnævnelse.

   -- Vinteren har igjen skjærpet sig med Kulde og fygende
Veir. Man begynder nu at ruste sig paa Skibene. Fra Drøbak
skulle nogle stikke i Søen 1ste Marts.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE