HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, DEN 24DE AUG.
Tønsbergs Merkur 27. aug. 1840.

   I Fredags Eftermiddag Kl. 4 allarmeredes Byen ved et Skud,
der i Knaldet ikke var forskjelligt fra et Brandskud. Det be-
tydede dog en Slaves Undvigelse, som de udsendte Patrouiller
underrettede om, og som samme Eftermiddag blev paagreben.
Nogle troede i Førstningen at det forfærdelige Skud skulde be-
tyde, at nu begyndte det nye Valg paa Stadshauptmand, hvortil
Borgerofficiererne paany vare sammenkaldte, siden Hr. Døder-
lein havde frasagt sig samme. Den Valgte er Kjøbmand Thor-
vald Holmsen.
   -- Næsten aldrig løber en Cavalleriexcercits af paa Garder-
moen uden Ulykker, foraarsagede ved Uforsigtighed i Ridnin-
gen; men i Aar har det været "reent besæt," som man siger.
Foruden flere af Rytterne selv, vides en Pige og en Mand --
den sidste voldsomst -- at være overredne. Nervefeber har
huset i Leiren, saa Corps- og Reservelæge Conradi oftere har
maattet reise derop.

   -- Som Medarbeider i Hr. Statsrevisor Daa's af Tiderne og
vi haabe, af de bedre Borgeres Ønsker saa paakrævede Blad,
nævner man Hr. Cand. juris George Krogh, bekjendt som dygtig
Jurist og liberal Publicist. Han er allerede kommen hertil, efter
eget Sigende, i dette Ærinde.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE