HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, DEN 1STE SEPTBR.
Tønsbergs Merkur 7. sept. 1840.

   Inat omtr. Kl. 1 har en skrækkelig Scene fundet Sted i Fjer-
dingen. Politiet var underrettet om, at en Skomagersvend, en
Snedkersvend og en Bagersvend vilde gjøre Indbrud hos en
d.III,b.3,s.447   gammel, riig Høker Borgens Enke, hvis Samling af Sølvmynter
Jæger, nu Slave, Sivert Aamodt, som bekjendt, gjæstede for
nogle Aar siden. Røverne var allerede ifærd med at opbryde
Chatollet, hvortil de dog, under Trudsel paa Livet, havde er-
holdt Nøglen, da 5 Politibetjente faldt over dem, hvorunder
politibetjent Bugge erholdt et Knivsnit ligefra venstre Øiebryn
til bagom venstre Øre over hele Hovedet foruden to mindre i
Nakken, saa han maatte bringes paa Hospitalet, og de 2 bleve
paagrebne og arresterede, mens Bageren undkom indtil videre.
At Vægterpiberne under Skjærmydselen lød vedholdende i
Storgaden og andre tilgrændsende Gader, følger af sig selv.
Raadstuvagten maatte afsted. Paa Stedet fandtes en skarp
Foldekniv, og i Røvernes Besiddelse en do. samt et Hugjern.
Var Røveriet lykkets, havde man formodentlig næste Søndag
paa Dronning- eller "Oljebjerget" eller "Himmelbjerget," som
det ogsaa kaldes, eller paa et af de andre Forlystelsessteder
faaet see Kompagniet i fiffige Kjoler og med Hatten paa det
en Øre trænge sig frem til Disken eller spadsere om som de
honetteste Fyrer af Verden.
Den 3die September.
   -- I den Constitutionelle har der været ført en skarp Strid
imellem Skuespillerpersonalet og Theaterdirektionen, betræf-
fende en Benefice under Bournonvilles Nærværelse, hvortil Per-
sonalet negtede at bitræde paa de anbudte Konditioner. Ud-
faldet av denne Borgerkrig siges at skulle blive Direktionens
Aftakkelse, paa nær Adjunkt Kolban, som dog er den meest
upopulære af alle de lidet populære Medlemmer. Krig fører
saaledes ogsaa til noget Godt.

   -- Kapt. Mariboe skal nu være saa brav, at han ventes hjem
endnu i denne Høst.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE