HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[OM "TALEN" MOT L. K. DAA]
Morgenbladet 17. aug. 1841.

   I "den Tale, Jeg vilde holde i et Prøvevalg for Akershuus
Amt" etc., i det Foredrag, jeg vilde betjent mig af, om jeg
havde havt Anledning til der at yttre mig, er min "Erkefiende",
som Morgenbladet kalder ham, ydet fuld Retfærdighed. Dette
er ligesaa vist, som at det er usandt, at jeg har tilføiet Talen
nogetsomhelst mundtligt Belæg, eller at der af noget Komma i
den lader sig udlede andet, end at jeg ønsker et liberalt og pa-
triotiskt Valg. Morgenbladet skylder at underlægge sit Stænk,
at jeg skulde ønske andre Medborgere, end de, der fortjene en
saadan Benævnelse hædrede dermed, et Beviis hentet fra selve
corpus delicti. Jeg har talt af et oprigtigt Sind fra Pressens fri
Tribune, uden nogensomhelst anden Paavirkning, end at tilstille
saamange Valgmænd, jeg kunde række med, min Tale, og da
enten i et Omslag, hvori der til Enkelte stod Ordene "Til fri
Prøvelse", eller ved at deponere endeel Exempl. paa Samlings-
stedet, hvor det lader til at vel andre Uvedkommende, men ikke
d.III,b.3,s.522   jeg, har været tilstede. Jeg troer selv i dette Øieblik, medens
Valget foregaaer, at min Overbeviisning, at det vilde være ret-
test at udsætte med at vælge en ellers saa duelig Storthings-
kandidat, som Granskerens Redaktør, indtil "hans Sind er ble-
ven mere luttret, sig selv mægtigt og mindre udsat for at tilside-
sætte Fædrelandets Interesse for private Hensyn", ikke vil gjøre
sig gjældende, men ved Siden af denne politiske Hensigt løber
den private, at oplyse mine Landsmænd om Naturen af Gran-
skerens (og tildeels Morgenbladets) Færd imod mig. Og den
troer jeg vil blive opnaaet forsaavidt Talen bliver læst. Denne
fornuftige Hensigt med mit Arbeide og dets stilistiske Beskaf-
fenhed hæver det over Morgenbladets og den Constitutionelles
Haanord.
   16de August.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE