HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 2. nov. 1837.

   -- H. M. befinder sig atter paa sit Yndlingssæde Rosersberg
ved Stockholm efter en Reise, der har været et sandt Triumftog
og overtydet om Sandheden af at H. M. bliver raskere og
raskere. Grev og Baron Wedel mødte H. M. i Aamål; men det
d.III,b.3,s.312   Højtideligste af alt var dog Deputationen fra Frederikshald, som
mødte H. M. paa Højsammes Ejendom Nordkær i Vennersborg
Lehn og inviterede H. M. i en henrivende Tale til at besøge
Fredrikshald. Hvor behagelig end Overraskelsen af at træffe
dybt inde i Sverige nogle af sine kjære enthusiastiske Frederiks-
haldere kan have været for H. M., kan dog Brodden i Invita-
tionstalen neppe have undgaaet at være bleven følt, i hvor til-
hyllet den end har været med Eloqvenzens Blomsterfylde. Eller
indbilde de gode Frederikshaldere, at H. M. Kongen ikke veed
bedst Selv naar Omstændighederne tillade ham at opfylde
Grundlovens § 11, men at han behøver deres Paamindelse? De
vidste desuden forud, at H. M. ikke kunde besøge Norge denne-
gang; thi de havde gjennem Statssekretær Due faaet den Op-
lysning. Og om det nu end var saa, at H. M. yttrede at det
alligevel vilde være ham kjært at see disse vore Dages vel-
artede Fredrikshaldere, saa burde de fundet paa noget andet
at tale om end en Invitation, som de vidste der ikke kunde
blive noget af, og som saaledes kunde paadrage dem Skinnet
af uoprigtig Høflighed.
   -- Under 26de d. er Generallieut. m. m. P. R. Fleischer ud-
nævnt til Statsraad og beordret at overtage Armeedepartementet.

   -- I Mbldt har en Indsender underrettet om, at den nye
Kongebolig er revnet fra Fundamentet af ved Hovedfacadens
højre Fløjs første Vindue. Dette maa nu være som det er, saa
betvivle vi dog ei, at Revnen, om den end er noget stor, ganske
vel kan udfyldes med det Guld, som de idelige Forandringer i de
forskjellige Arbeider ved Slottet koste. Mestrene foretage disse
efter Akkord, men dette er ikke Tilfældet med Omkalfatrin-
gerne, og derfor gaaer det ved Kongeboligen som man kunde
vente og som det pleier at gaae ved slige Foretagender.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE