HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 27. aug. 1837.

   -- H. K. H. Kronprindsen er omsider i ønskeligt Velgaaende
over Hamburg og det mechlenburgske Bad Dobberan indtruffen
i Stockholm. Vore tre Hovedstadsblade have, i den svenske
Statstidnings Spor, været særdeles ivrige i at opsamle alle,
endog de ubetydeligste, Artighedsbeviser, som timedes H. K. H.
i Udlandet. Saaledes berettes som noget anmærkningsværdigt,
at den lille Potentat Storhertugen af Mechlenburg Schverin ud-
d.III,b.3,s.246   bragte vor Kronprindses Skaal ved Bordet i Dobbran. Han
havde været en Tølper, om han ikke havde gjort det. Sligt
fulgte af sig selv.
   -- Vor forrige Medarbeider S. Sivertson annoncerer et nyt
Blad "Det nye Norge," som han lover skal med noget Bedre
erstatte Statsborgeren (som han endelig vil have til at gaae ind
uagtet den til Ulykke ikke gaar ind). Man seer, at han tager
sit Mon igjen i Løfter, naar han er uheldig at spaae. Og det tør
jo hænde hvad ikke har hændt før. Og hænde bør, at man gjør
det bedre og bedre eller forbedrer sig. Statsborgeren ønsker
denne sin nye Aflægger tillykke. Og den vil vist komme sig, da
der er god Raad for Opelskerne baade paa Gjødsel og Vand;
og mild Juste-milieu-Temperatur vil heller ikke mangle. Det
allermærkværdigste er, at han siger, at Han vil ikke fortsætte
Statsborgeren, som han har intet med at bestille.

   -- En kgl. Resolution af 12te river alle de Forventninger, man
nærede om at Lensmandombudene, idetmindste de bedre aflagte,
skulde vorde kgl. Embeder, overende. De gjøres tvertimod
endnu afhængigere af Amtmændene end tilforn, mod hvis vil-
kaarlige Behandling de nyde ingen Beskyttelse af Lovene, og
disse forhen altfor mægtige Embedsmænd kan man gjerne sige
erholde en Magt til at ramme en Kommune med sin Unaade
paa en ganske følelig Maade ved at berøve den en populær
Lensmand. Denne er nemlig populær ved at holde med sin
Kommune, mellem Amtmanden og en Kommune kan, især nu
ved Formandskabsindretningen Konflikter opstaae, og en Amt-
mand kan, som bekjendt, ogsaa være en slet Person, og da
istand til saadant Misbrug. Resolutionen byder, at Lensmæn-
dene herefter skulde ansættes paa det Vilkaar, at de af Amt-
manden kunne afskediges uden Lov og Dom, naar han ikke
finder sig tilfreds med deres Ombudsførelse, samt at Amtman-
den ved saadan Afskedigelse, skal derom gjøre Indberetning til
Finanz- Handels- og Tolddept. med Forklaring om paa hvilke
Grunde han har fattet saadan Beslutning.

   -- Med Krigskommissærernes Uniform har det i lang Tid
været heelt ubestemt. Naar de almindelige Krigskommissærer
viste sig, saae man stundom En og Anden af dem i et Kostume,
d.III,b.3,s.247   som man mumlede om skulde have altformeget af den forrige
Generalkrigskommissærs, med Dekorationer overlæssede, Uni-
form, og at det altsaa mere nærmede sig en frithen antagen
Fantasiuniform end en, de med streng Ret kunde bære. Man
hørte ogsaa om, at En af de Herrer var saa forliebt i dette
Pragtstykke, at han i en Erklæring desangaaende paastod, at en
Formindskelse i en af dets Border var et Indgreb i hans Ret,
som han burde nyde til sin Død. Nu er ved Resolution af
samme Dato som oven nævnt, en Uniform befalet for disse
Embedsmænd, som ialfald er prægtig nok, og især vil tage sig
godt ud paa Sebbelow.
   [Her følger liste over tollinntekter.]
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE