HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 9. nov. 1837.

   -- Ved en Kgl. Resolution, af 30te f. M., er det bleven tilladt
toldfrit at indføre Potetes fra Udlandet indtil Slutningen af Juni
Maaned næste Aar.
   -- 4de Novbr. gik over iaar ligesaa fri som ellers for andre
d.III,b.3,s.313   Høitideligheder end de befalte. Disse ere, som bekjendt, en
Garnisonsparade for Unionens Yndlingspode Baron Wedel, et
trægt kommanderet Hurra under en Kanonade, som kun be-
røver Dagen Venner imellem Borgerne, fordi den hvergang
sprænger nogle Vinduer for dem og gjør deres Vognheste
løbske, saa -- hver slidende til sin Side den ulykkelige Vogn --
isandhed fremstille Kontrasten af en god og lykkelig Union, og
endelig en pligtmæssig, kjedsommelig Middag hos den anden
Wedel, Statholderen. Videre gaaer ikke og gik ikke Højtidelig-
holdelsen, uanseet hvad Morgenbladet fortæller om at den i
Studentersamfundet feiredes ved et Aftenselskab. Dette for-
holder sig nemlig ikke saa. Løverdagsaften er Forhandlings-
aften, og da pleje Saamange at improvisere et Gilde, som tegne
sig paa en fremlagt Liste. Denne omnævnte ikke, at Dagen
skulde feires, og det Dusin Liebhabere til et Glas Punsch tænkte
neppe paa Dagen før En gjorde opmærksom paa, at man paa
en nem Maade var kommen til at faae et Lag netop paa 4de
Novbr. Er det idag? spurgte flere end Een. Og "Ja skam!"
svarede færre end der spurgte. Dette Sammentræf maatte da
benyttes til en Skaal, som man da -- saavidt erindres -- fik i
følgende bifaldsværdige Form: "Gid vi aldrig maae komme i
Kollision mellem vor Eed til Friheden og Forpligtelsen til Uni-
onen!" I dette fromme Ønske har Proponenten Ret; men ikke
i at gjøre stort Væsen af ingen Ting og i at give en forhen saa
feteret Dag i dens nærværende Magerhed til Priis for Ironien.
Og Ironi ligger der i deslige Overdrivelser og den latterlige
Høitideliggjøren; og for Gud i Skaalen selv og i Avisfanfaren
efterpaa nok af Spot med -- "Leve 4de Novbr.!" saaledes som
denne Dag i de Aar, da Folket gav sig meget af med at haabe,
levede i Pragt og Herlighed, i Transparenterne og Borgernes
illuminerede Vinduer. Det er da ligesaa grusomt at forkynde
Verden, at denne Feiren nu er reduceret til at en Haandfuld
Studenter tilfældigviis drikke et Glas Punsch sammen og at
støde den igjennem med en spydig Skaal, som det er urigtigt,
at tillægge Deeltagerne i hiin Løverdagsbolle en storpralende
Hensigt dermed, som var dem fremmed. Vi antage nemlig, at
norske Studenter, om Dagen skulde fejres af dem og i Samfun-
dets Navn og under Resiko af at Festen publiceredes i Mbla-
d.III,b.3,s.314   dets officielle Rubrik, vilde have gjort dette paa en Maade, som
kunde fortjene at nævnes anderledes end som en jammerlig
Kontrast til Syttendemaifestene og de forrige Højtideligheder
paa 4de Novbr.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE