HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.213  
[INNLEDNING OG NOTER TIL ET BREV FRA EN
UTVANDRET NORSK BONDEGUTT]
Statsborgeren 23. juli 1837.

   Redaktionen har erholdt til Afbenyttelse nedenstaaende
Brev fra en til Nordamerika udvandret norsk Bondedreng, som
der ernærer sig i Uhrmagerprofessionen, og hvilket meddeles
ordret som Bidrag til de Oplysninger, man for Tiden Ønsker
indhentede om deres Stilling og Udsigter, som emigrere didhen.
   [Brevskriveren sier at "Staterne ere omtrent 30." Wergeland legger til:]
   Disse vore Brevskrivere slaae altid en heel Deel over, naar
de rose Amerika. Staternes Antal er 26 og Folkemængden er
13 Millioner i det høieste, ikke 18, som siden angives i Brevet.
Disse Angivelser har man af den amerikanske Regjerings egne
Skrivter og Tællinger, saa at de vel maa være paalideligere end
hvad en Haandværkssvend har hørt fortælle. Naar der i det,
som vi her i Norge kunne kontrollere, findes saa store Over-
drivelser, er det at befrygte, at der ogsaa findes Feil og Usand-
heder i hvad Brevskriveren beretter om hvor godt alle Ud-
vandrerne faae der.

   [Brevskriveren sier: "Her er egen Mynt nemlig Dollars og Cents, og det
er her nok af." Wergeland legger til:]

   Det er ganske sandt at der er nok af Penge i Amerika. Men
det er ogsaa, efter alt hvad vi have seet om at Bankerne fallere,
Penge derefter. I Sverig er ogsaa baade nok af Penge og nok
af Fattigdom; og saaledes var det ogsaa hos os i Danskkurant-
tiden, hvilken neppe nogen, undtagen Bedragere ønske tilbage.
Paa Penge, som due noget, Sølv eller Guldpenge, er der saa
stor Brist i de forenede Stater, at Renten, efter en amerikansk
Beretning i Kjøbenhavnsposten No. 157 for i Aar, er 4 pCt.
maanedlig eller 48 pCt. aarlig. Der er altsaa ikke nok af gode
Penge, men nok af Pengefiller i Amerika. Naar Mynten er saa
slet, er det ikke at undres over at Daglønnen er tilsyneladende
høi. I Danskkuranttiden tjente mangen Skomager 100 Daler om
Dagen; men hvorledes var han hjulpen med det?

  

   [Brevskriveren sier at bomullstøiveversker "kan tjene fra 7 til 10 Sølv-
dollars ugentlig." Wergeland legger til:]

d.III,b.3,s.214      Fabrikantere, Værksarbeidere, og Haandværkere faae alle-
vegne, og især i Nordamerika, større Dagpenge end Bonde-
gutter, men de maa da ogsaa være oplærte til Haandværket.

   [Brevskriveren oplyser at ingen "faaer Lov at brænde, sælge eller drikke
Brændeviin." Wergeland legger til:]

   Saa modsigende og løgnagtige ere Beretningerne om Amerika,
at denne Gut roser Landet fordi der ikke drikkes eller brændes
Brændeviin, hvorimod en anden Brevskriver nylig i Statsborge-
ren lastede Norge, fordi Storthinget vilde lægge en liden Skat
paa Brændevinstilvirkningen, da han paastod, at i Amerika var
det bedst, hvor enhver havde Lov at drikke og brænde saameget
han aarkede.

   [Brevskriveren nevner noen "som i høieste Grad ere agtede" undtagen
hjemme i Norge. Wergeland tilføier:]

   Her menes upaatvivlelig Qvækernes Vanskjebner her i Landet.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE