HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, 31TE DECEMBER
Lillehammers Tilskuer 9. jan. 1844.

   Det yderst glatte Iisføre, vi i den sidste Tid have haft og
endnu formedelst det fortsatte Tøveir plages med, har i Justiti-
arius Berg faaet et høist beklageligt Offer. Ved at gaa fra Ban-
d.III,b.3,s.567   ken, hvor han er en af Administratørerne, falder nemlig den
næsten 70aarige Olding paa Gaden afvigte Torsdag, og er saa
uheldig at brække det høire Laarbeens Hals. Efter Omstændig-
hederne ved et saa betænkeligt Tilfælde skal Patienten, der
strax blev henbragt til Rigshospitalet, dog befinde sig saa vel
som muligt. Formedelst hans Alder og Stedet for Bruddet vil
dog sandsynligviis hans Virksomhed som Videnskabsmand og
Borger blive afbrudt i længere Tid.
   -- Endelig sneer det dog nu idag ved Middagstid, men med
temmelig blødt Underlag. Grønt Græs ved Siden af Veien og
Damer med Parasoller have ellers været at se paa Prome-
naderne i disse Midtvintersdage.

   -- Interessen for vor eneste Billedhugger, Trondhjemmeren
Michelsen, er i den sidste Tid bleven vakt ved et Par Opsatser
i Den Constitutionelle og ved en Artikel af Slotsintendant
Linstow i Morgenbladet. En Subskription for endelig at skaffe
ham et Arbeide under Hænder er bleven aabnet og har god
Fremgang. Men da et Billedhuggerværk efter sin Natur maa
gaa i Tusinder, var det maaske ikke uhensigtsmæssigt, om en
almindelig, til den hele Nation udbredt Subskription fandt Sted,
hvorved da et Maximum af ubetydeligt Beløb blev ansat. Idet-
mindste har man paa den Maade udrettet store Ting i andre
Lande. Hr. Michelsen skal for Tiden opholde sig i Trondhjem,
og der være syg.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE