HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[OM EN KONGELIG RESOLUSJON SOM VIL HA EN
KASSEMANGEL OPKLART]
Statsborgeren 1. okt. 1837.

   -- Af Alt, hvad der kan erfares, stadfæstes Rigtigheden af
det i Morgenbladet No. 264 meddelte Rygte om tvende Kgl.
Resolutioner -- -- "Hvor megen Vægt der skal lægges paa
disse Resolutioner, beroer især paa, om deraf kan sluttes, at
nogen Forandring er indtraadt i de Indflydelser, der ved de
norske Regjeringshandlinger i Stockholm ere virksomme."

Saaledes udlader "Den Constitutionelle" sig angaaende hvad om
denne Sag i sidste No. meddeltes. Os forekommer derimod Hs.
Majestæts Harme at maatte være af det Slags, der efterlader
et varigere Indtryk. Naar en Embedsmand ved Uorden, Vel-
levnet eller deslige har paadraget sig en Kassemangel af 20,000
d.III,b.3,s.285   Spd., saa vilde det være uforsvarligt at lade Naade gaae for
Ret. Indtræffer nu tillige en saa betydelig Kassedefect i den
Egn af Landet, som i en Række af Aar har lidt af Misvext og
mindre lemfældig Medfart, saa -- skal Bihensyn tages i Be-
tragtning -- vil det nok være tilraadeligt, her at slaae en Streg
over Konnexionssystemet. Paa sidste Storthing lod der sig høre
Noget, som En og Anden, efter hvad nu har tildraget sig, turde
have skrevet sig bag Øret til næste Thing.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE