HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.283  
VILDE UDBREDELSEN AF
NATIONALØKONOMIENS GRUNDSÆTNINGER IBLANDT
ALMUEN VÆRE GAVNLIG?
Statsborgeren 1. okt. 1837.

   Dette Spørgsmaal opkastes og besvares af den liberale
danske Journalist Statsøkonomen Nathan David, som det skulde
kunne lykkes Norge at erhverve sig, om man besluttede sig til
at publicere vakant det siden Lundhs Død ledigværende Pro-
fessorat i Statsøkonomien. Det var ikke muligt at Han søgte
det, omendskjøndt det ikke kunde være formeget, om man til-
bød en saadan Mand det.
   [Her følger professor Davids artikkel. Derefter skriver Wergeland:]
   Der var en Tid, da indenlandsk Industrie nød langtmere Op-
muntring end nu og i de seneste Aar. Politiken og Agerdyrk-
ningen synes ganske at have afledet Opmærksomheden fra den
Industrie, som beskjæftiger sig med Afbenyttelsen af Fædrelan-
dets mange Naturprodukter. Pengeløsheden bidrager ogsaa her-
til, men vi troe, mindre end denne forandrede Retning af Fol-
kets Tænkemaade og Virksomhed, som fra Midten af forrige
Aarhundrede og til 1814 gav saamange Vidnesbyrd om at Pa-
triotisme og Tænksomhed var vakt. Selskabet for Norges Vel,
hvis Kraft ikke er voxet, fordi det har indskrænket sin Virk-
somhed til blot at være et Landhuusholdningsselskab, viste i sin
Tid Industrien og Fabrikspekulationerne megen Omhu, som af-
stedkom mangfoldige Opdagelser og Forsøg paa at producere
selv et og andet, som Udlandet ellers leverede; men hvoraf der
dog ikke blev synderligt af Mangel paa tilstrækkelig Under-
støttelse. Dette var saaledes f. Ex. Tilfælde med den Tusk-
farve, som produceredes paa Hadeland, Toten og Vardal, og
som Direktionens Industriklasse erklærede bedre end den al-
mindelige tydske, og med de af Bonden Guttorm Bjerke paa
Hadeland af en viss feed Leerart i et Bjerg dersteds, kun ved
Hjælp af hans Smedeesse producerede Smeltedigler -- en Ting
hvoraf mangfoldige forbruges -- hvorom ligeledes erklæredes,
at de vare fortrinligere end de almindelige hessiske. Ogsaa til
disse Produktionsgrene har man, uagtet disse Vidnesbyrd, som
d.III,b.3,s.284   vel maae staae til Troende, ikke hørt videre. De ere forglemte
med saameget andet, der skulde kunne gjøre Norge mindre af-
hængigt af Udlandet og bringe Virksomhed og Fortjeneste ind
i vore Bygder. Men os forekommer det -- og derfor erindre vi
herom -- at Spekulation og Industri i enhver Retning til at af-
benytte Landets naturlige Fordele fortjener paa enhver mulig
Maade, og navnlig af Selskabet for Norges Vel gjennem dets
Central- og Underafdelinger, at opmuntres og kaldes tillive
igjen.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE