HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.151  
OM BUREAUCHEF BERNHOFT

(Indsendt.)

Statsborgeren 13. april 1837.

   Den sødeste af alle Gunstens og Lykkens egne Unger er
upaatvivleligen den ogsaa i andre Henseender mærkværdige
Bureauchef Bernhoft, at dømme efter de mangfoldige Embeds-
poster, han beklæder. Hans sidste Befordring var til det ge-
haltige Stempletpapiircontrollørs-Embede, hvortil indstilledes
bemeldte
Bureauchef Bernhoft, der har tjent i 13 Aar,
med Forbigaaelse af
Krigsraad Hirsch, der har tjent 30 --
Daværende Borgemester Ottesen 29 --
Politimester Richter 29 --
Arsenalsregnskabsfører Roshauw 26 --
Lieutenant paa Vartpenge Strøm 24 -- Hvorved, og ved hvilke Fortjenester og Egenskaber er det, at
denne Mand ligesom tryllebinder Regjeringen, Almægtigheder,
Folk og Foreninger, samt at Alle kappes om at bedække ham
med Ære og at fylde hans Overflødighedshorn? Nogen for-
tryllende Slange-Egenskab er det dog ikke. Men Mephisto-
pheles, der seer hvor Andre ikke see, Løvenskiold, som altid er
visere end den øvrige Verden, eller Fortuna, som virker igjen-
nem alle hine Patronater, og som synes at have udvalgt vor
Mands store runde Rokkehoved til sin egen Kugle -- disse maae
vide det. Men hvorom alting er -- det er ikke mindst at be-
klage, at saamange og forskjellige Funktioner, som Bureauchef,
Ordenscancellist, Sekretær i Selskabet for Norges Vel, Stem-
pelpapiirskontrollør, m. M. true med baade at berøve den
skjønne Literatur en af dens virkeligen lyseste og største Hove-
der og Hs. Excellence Statsministeren en Tjener, hvis lange og
troe Observanz enkelte Uforsigtigheder ikke kunne fordunkle.
Hvo, som staaer, see til at han ikke falder! Og Hvo som falder
see til at han igjen bliver staaende paa saamange Been som Hr.
Bernhoft, der, som man seer, idetmindste staaer paa fire.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE