HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

OFFENTLIGHED! OFFENTLIGHED!

(Indsendt.)

Christiania Intelligentssedler 27. okt. 1838.

   Paa det nær, at et Navn er klinet opimellem de forrige
Repræsentanter i Spidsen af Valgmændslisten, troer Indsen-
deren at man i det Hele kan være ret tilfreds med denne.
I høi Grad vilde det være ønskeligt, om DHrr. Valgmænd vilde
offentliggjøre sine Stemmesedler. Communen vilde da have en
d.III,b.3,s.396   Rettesnor for sin fremtidige Tillid, især efter et Valg som fore-
staaende, hvortil det Kald, dens Fleerhed vilde afgive, ikke er
tvivlsomt. Denne fordrer upaatvivlelig ogsaa særdeles opmærk-
somt Hensyn til Suppleantvalget dennegang, da der gaaer Rygte
om, at Een af de Forønskede nok turde frasige sig Valget, naar
det faldt paa ham. Første Suppleant bør altsaa ingenlunde være
en Prøveklud ligesaalidt som Nogen af upopulære Principer eller
som ikke i alle Henseender skulde værdigen kunne repræsentere
Hovedstaden.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE