HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


d.III,b.3,s.15  
[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 13. okt. 1836.

   Norge. Morgenbladet af 8de dennes gjør opmærksom paa,
at Statsministerens Ansøgning om Afsked var udstædt paa en
Tid, da Aktor ved Rigsretten havde nedlagt Paastand paa Em-
beds Fortabelse, som endda kunde været taget til Følge. Af
offentlige Blade har man seet, at H.s Majestæt i hiin Tid var
reist til Rosersberg, ledsaget af den svenske Statsraad Lager-
bjelke og den norske Statsminister Løvenskiold. Under dette
Ophold skrev Statsministeren sin Ansøgning den 3die Septbr.1
Rigsretsdommen faldt den 8de næstefter om Aftenen, og en
Kureer afgik strax med Dommen til Stockholm. Den kongelige
Resolution paa Ansøgningen er formeentligen først udstædt den
26de Septbr.


1
  tilbakeEn saadan Ansøgning burde gaaet gjennem den norske Regjering!
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE