HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

"MENNESKET"
Et Digt av Henr. Wergeland.

(Omarbeidelse af "Skabelsen, Mennesket og Messias).
Morgenbladet 7. nov. 1844.

   En Omarbeidelse af mit større Digt "Skabelsen, Mennesket
og Messias" har længe paahvilet mig som en Gjeld til Litera-
turen. Det foruroligede mig i min Sygdom, at den ikke var løst,
og jeg besluttede ikke at opsætte med at anvende dertil de
Kræfter, jeg i de enkelte bedre Øjeblik tør disponere over paa
Sengen, saa man dog skulde see hvad jeg havde villet. Imid-
lertid er under Dagenes Løb en Omarbeidelse saavidt fremskre-
den, at det Haab, som begyndte derpaa, ogsaa udstrækker sig
til at see den endt og udgiven. Til Udgivelsen af dette, i Meget
nye Arbeide, har jeg ansøgt om det kgl. norske Videnskabers
Selskabs Understøttelse; men selv om det opgivne Maximum
bevilges, kræve dog de Omkostninger, der yderligere ville med-
gaae til et Værk, som altid vil blive vidtløftigt, om det end
betydeligen beskjæres, Bistand fra Publikums og Interesse for
dets Afsætning fra Boghandlernes Side. Jeg tillader mig derfor,
at anmode Dhr. Boghandlere i Landet om at aabne Subskrip-
tion paa ovennævnte Digt til 1 Spd. pr. Explr., hvorefter de
paa betalte Rekvisitioner erholde 20 pCt. Rabat. Bogladeprisen
forhøies. Private Subskribentsamlere erholde det 9de Expl. frit.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE