HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 20. april 1837.

   En Indsender i Igaars-Morgenbladet, der ellers med megen
Føje klager over Privilegie-Uvæsenet og Indskrænkninger i Han-
delsnæringsfriheden paa Landet, tilsteder sig ellers følgende
Yttringer: "Ja vi have en herlig Frihed at rose os af! Hvo vil
d.III,b.3,s.158   fortænke Landmanden, at han ikke med Iver istemmer Jubelen
for Højtideligholdelsen af Constitutionsfesten o. s. v."
   Dette er ufornuftigt og utaknemmeligt sagt; kan mistydes af
Fremmede, forgifte Folkemeningen herhjemme, og venter sand-
synligviis derfor ikke længe paa en Paaviisning heraf fra Bladets
Redaktion. Alene Landskattens Ophævelse vil imidlertid være
nok for den fornuftige og veltænkende Bonde til at erkjende det
Utilbørlige i Udladelserne og til snart i Gjerningen at lægge
for Dagen, at han ikke lader sig forlede til at glemme, at han
dog skylder Konstitutionen ret meget, om alt endnu ikke er
skeet, og om det end er gaaet seent med dens velgjørende Ud-
viklinger, som vel ikke ville standse, men kun naae en Epoke
i Opnaaelsen af en renere og større demokratisk Frihed. Roden
til Konstitutionsfesten, som i Aar og fremdeles har faaet en ny
Styrke i Erhvervelsen af Eidsvoll, ligger i Historien, men sin
Top og Blomstring skyder den med den Drivkraft, som alle
oprigtige norske Hjerter besidde, imod den Fremtids renere
Himmel, hvori hiin Frihed har sin Tilværelse.

   -- De fleste af Landets Tidender have gjentaget Beretningen
om hvorledes Agers Sogneselskab, med Højtideligheden af en
Tale fra Sognets Præst, presenterede et anseeligt Prospekt af
Eidsvoll i Proklamationsøjeblikket til Ophængelse paa Børsen i
Kristiania. Og det var jo ogsaa ret interessant, og fortjente vel
saameget som adskilligt andet sine Linier. Men den Constitutio-
nelle har hidtil været stille som Graven herom; men denne Grav
-- en kalket -- mangler ellers ikke Tunger, som ikke undlade
at berette paa det troligste om en Mand etsteds i Landet falder
i en Bæk eller bliver træt paa en Hej, han skal over, med andet
mere af lige Vigtighed.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE