HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 16DE FEBRUAR
Lillehammers Tilskuer 20. febr. 1844.

   Bjerregaards Fjeldeventyr givet af Amatører gik igaaraftes
paa det dramatiske Theater til Alles Tilfredshed og for fuldt
Huus og vil endnu blive givet to Gange for Komponistens Sø-
ster. Ved saadan Leilighed spille da det offentlige Theaters
Skuespillere Kritici. Disses velvillige Forehavende at give Kor-
reggio -- et Stykke valgt med Henpegning paa Vedkommendes
Skjæbne -- til Fordeel for et større Billedhuggerværk af Michel-
sen er til Fleerhedens Forundring bleven tilintetgjort, idet The-
atrets Repræsentanter have nægtet Tilladelse dertil. Der skal
Kortsyn til ikke at opdage, at dette er at stjæle i sin egen Pung.
   -- Der udgives Skilling- og Penning-Magazin, Bladet for Ar-
beidsklassen, Asyl- og Maadeholdstidende, Børneven o. s. v.,
saa man skulde tro, at det gik raskt frem med Almuens Oplys-
ning; men hvad skal man tro om Fremskridtene i saa Henseende,
naar man seer af daglige Avertissementer, at en Boghandling
d.III,b.3,s.576   kan bestaa ude paa Grønland saagodtsom alene ved Salget af
de taabeligste Smørerier, ikke at tale om at de gamle Eventyr
om Ridder Vigoleis med Guldhjulet, Tristam og Indiana, Magde-
lona og Peder med Sølvnøglen o. a. desl. danne en stor Stok
i Neslerne. Men de mange nye Usselheder, som fra denne en
Hr. Damms Boglade, karakterisere endnu stærkere, hvor daar-
ligt det er bevænt med den store Masses Oplysning og Smag
med Hensyn til Læsning. Saaledes averteres derfra under Titel
med vedbørlige Markskrigertyper af "De 64" en "morsom Hi-
storie paa Vers om den kræsne Frier Hr. Gregorius Vragenfeldt
og de 64 feilende Piger", samt en "meget morsom Historie om
Tjeneren Jan, som brugte et Spil Kort til sin Almanak- og
Bønnebog", item "fuldstændig Drømmebog" og som det Bedste
af Alt "Den store Kunst at være lykkelig ved Kortspil", hvilket
sidste Skrift siges forfattet i Anledning af det Rygte, at Fanden
i egen Person, men forklædt som Militær, indfandt sig en Aften
i sidste Juul under en af de paa Skydsskiftet Carlshuus, som
der siges, sædvanlige Dobbeler. Han bad der om at faa Lov til
at spille med; men blev saa med eet borte -- ventelig, som man
har hørt før, fordi han havde tabt. Saa tyk er Overtroen, og
efter Læsningen af slige Skrifter bliver den neppe tyndere.
Præsterne, der i Almindelighed ere for lidet praktiske i sine
Taler, og kun sjelden vise Kjendtskab til Folkelivet eller hente
sine Belæringer derfra, burde søge at lede Almuens Sands for
Læsning og dens Valg deri noget mere -- en Sag, hvori oplyste
Skolelærere ogsaa vilde kunne gjøre Nytte.
   -- Igaarmorges trakteredes Stadshauptmand Ytteborg med
bittert Bier i Morgenbladet i Anledning af, at han har anklaget
og ladet transportere Lensmand imellem som Tyv sin forhen-
værende Bryggermester, en Tysker, fordi han havde trakteret
nogle Besøgende med Prøve paa hans Bryg paa sit Værelse.
Sagen er høist oprørende og graverende for Stadshauptmanden
som Menneske, hvisaarsag ogsaa Morgenbladet indskrænkede
sig paa det nærmeste til at referere Domspræmisserne.

   -- Vi have endelig iaar en ordentlig norsk Snevinter. Kulden,
som holdt sig et Par Dage ved omtrent 10°, er dog nu gaaen
over til temmelig Linde, af og til med Taage. Veiene tegne sig
til at blive fulde af Støb.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE