HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[ANMERKNINGER TIL "SVENSKE AFTONBLADS KRITIK
OVER STOCKHOLMSFAREREN"]

(Slutning fra forrige No.)

Statsborgeren 2. juli 1837.

   [Aftonbladet nevner "den gamle Soldat," som har "en betydningsfuld
Monolog om Stockholmsfareren." Wergeland citerer av monologen:]

   "En af sit Fædrelands Beskjæmmere, en Ødelægger af dets
borgerlige Moralitet."

   [Aftonbladet refererer at "den gamle Soldat" i stykket skyter Horn fordi
han var "en Stockholmsfarer." Wergeland legger til:]

   Han sees i Stykket at være reist med den til Smygen tilsagte
Befordring, medens denne endnu, efter Uheldet hos Omnipo-
tenzen, "forsøger andre Udveje."

   [Aftonbladet sier: "Nu er det tydeligt, at en gammel Soldat som boer i
en Stue i Skogen, altid gjør sikkre Skud." Wergeland legger til ved "en
gammel Soldat":]

   Af Kongsvingerarmeen i 1814.
   [Aftonbladet refererer at Hans Smyg fengsler soldaten, og at soldaten,
da han får vite at Hans er blitt foged i distriktet, roper "Fars Søn". Werge-
land tilføier:]

   Der burde kanske været tillagt det Ord: "Stockholmsfareren".
d.III,b.3,s.202   Han er bleven Foged i Distriktet, og mon ikke, og hvorfor ikke
i "Fars"?
   [Aftonbladet sier: "Det er saaledes Hr. Hans, som vi see paa Titel-
vignetten." Wergeland tilføier:]

   Og hvorfor ikke enhver anden hjemrullende Stockholmsfarer.
   [Aftonbladet sier: " -- den egentlige Intrige synes at være bleven spillet
mellem Malmens Källare og Omnipotenzens Hotel eller den ene Fløj af
Slottet." Ved de siste ordene tilføier Wergeland:]

   Mon Svensken Brahens? En smuk Oplysning!
   [Aftonbladet citerer første vers av sangen "Nei meer fornuftig er vor
Søn." Wergeland tar bare med første linje og legger til i en note:]

   O. s. v. første Vers tilende i Aftonbladet. (Se Stb.geren No. 5
23de Hefte.)

   [Aftonbladet citerer ordene "et svenskfarvet Flag, saaledes som det paa
Agershuus." Wergeland legger til:]

   Vi have daglig, siden sidste Kommandantskifte (en Følge af
17de Mai ifjor), den Ærgrelse at see dette Flag fra Agershuus,
i Betragtning, som der siges, af at vi ogsaa for Tiden er lyksalig-
gjort med en Statholder. Man gjør isandhed alt forat give denne
Embedsmand en anden Betydning end Grundloven vil.

   [Som prøve på "den gamle Soldats" poesi gjengir Aftonbladet "Den
gamle Soldats Sang." Wergeland oplyser dette og legger til i en note:]

   Ved Verslinien: "Den kommer af Norriges Stilling" har Afton-
bladet den Bemærkning:

   "Vi ville erindre os lignende Udtryk i en Skrivelse fra den
norske Regjerings Afdeling i Stockholm."

   [Wergeland gir følgende efterskrift til artikkelen i Aftonbladet:]
   Dette er da hvad Aftonbladet har formaaet at afpine sin
Upartiskhed. Saalidet det er, er det dog mere end Dagligt
Allehanda har kunnet fordøje hos et svenskt Blad. I Sidst-
nævnte vedbliver nemlig den journalistiske Lejesvend Johanson,
under latterlige Pralerier af den svenske Ærlighed, og forbittret
over den Fordækthed, hvormed Morgenbladet har udtalt sig, at
rase imod Stockholmsfareren eller dens Forfatter, endog til den
Grad af Uvid, at bekræfte, som højst sandsynlig Stykkets sven-
ske Oversætters smigrende Formening om, at Forf. har havt
Hjælp dertil, mens det dog nys var en af Invektiverne, at han
d.III,b.3,s.203   havde "jasket det ned" i stor Gesvindighed. Men hvad kan man
ikke i Galskaben gribe til? Manden bør honoreres og sættes i
Koleur igjen med et 4de Novemberstykke.1
1  tilbakeSom jeg troer ikke skal mangle.

Korrekt. Anm.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE