HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


OM KUNSTFORENINGEN
Statsborgeren 13. nov. 1836.

   Kristiania 13de Novbr. I den Samling Kunstforeningen af-
holder idag Kl. 12 er der kun altformeget at befrygte, at den
d.III,b.3,s.52   Anskuelse gjør sig gjældende, at Øjemedet ikke bliver at op-
hjælpe norsk Kunst, men at skaffe sig Stykker ihvorsomhelst
ifra. Vi have advaret imod slig, efter de stedfindende Omstæn-
digheder, for vidtdreven og skadelig Kosmopolitisme, og vi
haabe, at der vil gives et ikke ringe Antal af Subskribenter,
som vide at trække sig ud af en Forening, som, om hiin An-
skuelse virkelig skulde seire, kun vil paa norsk Bekostning
aabne et nye Marked især for Danmark. Idetmindste have vi
hørt Subskribenter forsikkre, at de ikke have subskriberet til
andet Maal end norsk Kunsts Ophjælp, og ville i andet Fald
trække sig tilbage. Hertil indeholder det for høje Indtrædelses-
bidrag ogsaa Opfordring.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE