HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


NORGE
Statsborgeren 2. febr. 1837.

   Kristiania. Intet kan give Reflexionen en sødere Næring, end
naar den i de udmærkede Personers Opførsel, som ellers ofte
fremkalde dens strengere Blik, opdager Træk, som udelte synes
at tilhøre Godmodigheden og Aabenheden og at være udrundne
af naturlige Følelser, som ere desto elskeligere fordi de skye
Omsvøb og gjennembryde Klogskabens Kulde og Dække, fryde-
fuldt overraskende som den dybe, altid lige varme Kildes grønne
lille Oase midt i Isen og Sneen. Saaledes see vi i den komman-
derende Generals, H. M. Kongens første Hofmarskalk m. m.,
Baron Wedels Gratulationsvisit1 hos H. M. Kongen af Danmarks
d.III,b.3,s.100   værdige diplomatiske Repræsentant hersteds, Allerhøjstsammes
Generalkonsul, paa den 28de Januar, denne Monarks Fødsels-
dag, ingen kold diplomatisk Handling, ingen pligt- eller sædvane-
mæssig iagttagen Konvenienz, men en skjøn, frivillig Bestyrkelse
af det smukke og sande Ordsprog: "gammel Kjærlighed rustner
ikke." Geburtsdagsraseriet (og der existerer upaatvivlelig et
saadant eget) er vistnok ikke altid det uskyldigste af alle de
Raserier, som kunne overvælde Menneskeaanden; men ingen-
sinde viste det sig i en yndigere Skikkelse end i denne gamle
danske Gardeofficers Hyldest, og saa nær beslægtet med en
ridderlig Trofasthed, som man kunde tro kun var at finde suk-
kende i Forstaden St. Germains øde Hoteller bag et eller andet
dunkelrødt, tungt, bestandig nedrullet Gardin, eller i en eller
anden glædeløs jakobitisk Hal i Højlandene medens der endnu
levede en Stuart etsteds paa Jorden. Det er taabeligt at synes
somom de Godtfolk, der hos Os ere plagede af hiint ømme
Raseri, kunne i vore egne officielle Geburtsdage have nok at
stille det tilfreds paa, og at man i alle Tilfælde, naar man, som
det sømmer sig en god og loyal Undersaat, tilgavns har fejret
den 26de Januar, gjerne kunde holde sig rolig den 28de og lade
den gaa over uden at indlade sig i Vidtløftigheder, overladende
de herværende andre fremmede Generalkonsuler at vise den saa
megen eller liden særdeles Opmærksomhed, som behager dem.
Det er taabeligt, sige vi, at synes saa; thi det er med det Raseri
som med andet, at, naar det først er vakt, er det ikke saa godt
at standse. Det er ligesom med stive Udhalere, der gaae sine
Dage tilende; og er nu Gemyttet først sat i Bevægelse den 26de
saa er den 28de en slem Dag formedelst sin Nærhed. Den 27de
havde man i Aar Anvendelse for til at udbedre sine Skader;
og overalt kan den være god nok til paa den at overveje hvor-
ledes den 28de skal fejres. Med en officiel Visit af Baronen
hos Generalkonsulen? Godt nok til en Begyndelse. Siden kunde
maaskee en Illumination af det wedelske Hotel saavelsom hos
andre, der endnu holde en Klat af den Gamle, ikke være
afvejen. Naar man ellers erindrer den Vildfarelse, som visse
Folk i de første Aar, 17de Majfesten havde at overstride, søgte
at gjøre gjældende, nemlig at den skulde være et Vehikel og
Dække for Venner af det gamle Regimente, Messires de l'ancien
d.III,b.3,s.101   regime, saa faa vi det ligesaa Besynderlige ud, at Baronen har
gereret sig som dette Parties sande Høvding og ved en aaben
Handling sat sig i Spidsen for 17de Mai af den Betydning. Men
hvilket Villervalla! Vi beklage da mest, at han er raget bety-
delig ud for Examinatus juris Holby, som netop i denne Tid
har udgivet en Pamflet om at Normændene skulde forlade 17de
Mai og give sig til at fejre 4de November. Og lykkes det saa
denne Stilist i Forening med Landstrygeren Soelvold at faa
narret Abonnenter sammen til et nyt Blad, saa imødesee vi en
Række af Angreb paa Hr. Baronen af den betænkeligste poli-
tiske Beskaffenhed.


1
  tilbakeH. H. var synlig fra Gaden af, og var vel ikke mindre artig end den rus-
siske og den franske Generalkonsul, der gjorde diplomatiske Visitter au jour.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE