HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[OM BEGIVENHETEN 2. SEPTEMBER]
Tiden 26. okt. 1841.

   Først denne Dag falder det No. af Tiden mig ihænde, hvori
den lumpne Skildring af Bordscenen ved Aftensfesten d. 2den
Septbr. findes indtagen. Tiden synes ret at være Kanalen for
Meddelelser af den Art; men jeg vil øde et Par Minutter paa
Forsøget om den ogsaa vil optage denne Berigtigelse af hvad
der er Falskt i hiin Masse af lav Dumhed. Det var nemlig ikke
Tilfældet, at jeg ilede om forat faae Medhold i Propositionen
af en ubetimelig Skaal; men da jeg afbrødes ved Hyssen længer-
fra nede ved Bordet i Fremsættelsen, af en, som i sig selv var
rimelig nok, om den end kunde været fremsat af en Kompen-
tentere, nemlig en for de ældre Universitetslærere, hvoraf nogle
vare tilstede uden at det lod til at der fra anden Kant vilde
blive tagen saadan Notits af dem, begav jeg mig hen til de
Pladse, hvorfra Hysningen kom, og spurgte de ubekjendte An-
sigter, jeg der traf, om de fandt noget at misbillige ved den
paabegyndte Toast. Da man taug, begav jeg mig tilbage og
troede at kunne fortsætte. Da Kaadheden igjen brød løs stær-
kere end tilforn, greb Forbittrelsen mig i det ubeherskede Øje-
blik, da jeg blesserede mig med en tom Flaske, jeg tilfældigviis
havde i Haanden. Ikke Vinen, men Tanken betog mig, om hvil-
ken Modsætning, der fandt Sted imellem denne Fest og den
kordiale den 11te Decbr. 1811, som jeg selv nyligen havde skil-
dret i den Fremstilling af Universitetets Tilblivelse, som danner
et Afsnit i min Konstitutionshistorie. Da jeg saaledes overvæl-
dedes af en Sindsbevægelse, hvortil der sandelig kunde være
Grund selv i koldere Gemytter, synes mig Triumfen kunde være
stor nok i at fortælle Geschichten uden at give Indbildnings-
d.III,b.3,s.524   kraften saameget stærkt Stof, saameget Blod og Viin at nære
sig paa. Hiin Excentricitet uberegnet, troer jeg at være i Be-
siddelse af en større Sindsligevægt end man skulde tro mulig
med min Modtagelighed for Indtryk og efter de mange Kræn-
kelser, man ikke trættes af at tilføje
   Kristiania 20de Oktober.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE