HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, l9DE NOVEMBER
Lillehammers Tilskuer 28. nov. 1843.

   Lektor Thaulow henledede forleden (Morgenbladet Nr. 306)
den offentlige Opmærksomhed paa en Belysningsmethode, der
kan og bør blive af den mest indgribende Vigtighed for vort
Land med dets store Lysforbrug i den lange Vinter, dets Brænde-
viins-Tilvirkning og Forbrug og dets Barskove; og han har nu
paa en lige saa videnskabelig som interessant og hensigtsmæssig
Maade virket til Sagens Fremme, idet han i denne Uge, efter
foregaaende Indbydelser, har afholdt tre Forelæsninger, som
have været besøgte af et hensigtsmæssigt Publikum, nemlig af
de fleste af Statsraaderne (hvorimellem Statholderen) og andre
høie Embedsmænd samt af Byens Formandskab, Brændeviins-
tilvirkere, Kjøbmænd, Haandværkere foruden af de praktiske
Videnskabsmænd, Sagen fortrinligen maatte interessere. Lekto-
ren forklarede og oplyste ved imposante Experimenter de kemi-
ske Forbrændingsprosesser, ved hvilke vi forskaffe os kunstig
Varme og Lys og søgte, grundet paa disse Kjendsgjerninger, at
anvise Alkoholen (stærk Spiritus) sin rette Plads og hensigts-
mæssige Anvendelse. En Komposition af Spiritus og Terpentin-
olie (hvilke Artikler vi selv kunne tilvirke af vore Brænderier
og af vore Barskove) afgiver nemlig et langt fordeelagtigere
Lysmateriale end Olie og Steenkulsgassen; og da vi for Belys-
ning skatte noget ganske betydeligt til Udlandet, og Sagen, naar
den gribes an fra den rette Side, baade vil kunne holde vore
Brænderier, som Spiritusfabriker, i Drift uden skade for Morali-
teten og bringe en ny Industri, Terpentinfabrikationen, i Drift,
saa fortjener den isandhed al mulig Opmærksomhed. Til Op-
lysning er det Spiritus (Geist) skal bruges; ikke sandt? Og
saaledes ville de for Landbruget i hvad man saa siger, fordeel-
agtige Brændeviinsbrænderier, naar de tilvirke sine Produkter i
d.III,b.3,s.564   den Form, faa et nyt Marked, og undgaa det Had, hvorfor de
nu, som Fuselkloaker, ere udsatte fra mange Kanter. Endnu
findes her i Byen kun nogle af de ny Gas-Lamper; men de
skulle ganske fortjene de over dem holdte Lovtaler, og i de
sidste Dage ere allerede flere saadanne fabrikerede her i Byen.
De ere lige saa smukke i Konstruktionen som elegante af Udse-
ende. En 1/4 Tomme tyk Messingcylinder, fyldt med en Væge,
som dog ikke gaar heelt op, og gjennemboret af 4 -- 5 -- 7 fine
Huller omkring sin øverste Spidse, igjennem hvilke Gassen
strømmer ud, samt nedsat i en med hiint Fluidum forsynet
Flaske, er det hele Instrument, hvorfra et Lys reent og klart
som Solens strømmer ud. Toldlovgivningen har imidlertid det
Besynderlige ved sig, at der af det, af Spiritus og Terpentinolie
sammensatte, Fluidum, som bruges til de ny Lamper, svares be-
tydeligt mindre Told end af reen Spiritus, hvorfor den nødven-
digviis, om nogen indenlandsk Industri i dette Punkt skal kunne
udvikle sig, maa undergaa en Forandring.
   -- Den 20de Novbr. Lektor Thaulow har nu yderligere i
Morgenbladet (Nr. 323) ytret sig om Sandsynligheden for Fa-
brikationen af Gasfluidumet her hos os, samt om Prisen og givet
en Forskrift for Brændeviinsbrænderne for Tillavning af en saa
stærk Spiritus som udfordres. Apropos! Paa Oplandet fabri-
keres der jo en Mængde Brændeviin, som derpaa føres til
Christiania. Men mon ikke Transportomkostningerne vilde blive
betydelig, særdeles betydelig, mindre, om det afsendtes i Spi-
ritusform? Hvormeget Vand kjøres der nu ikke de lange tunge
Miil, som ligesaa godt kunde iblandes her. Det almindelige
franske Brændeviin hidføres jo i Spiritusform, hvorved det alene
bliver muligt at holde det i den Pris det er.

   -- Nat til Løverdag forsøgte en Slave at rømme ved at holde
sig skjult mellem nogle Stene paa den aabne Plads, hvor Steen-
huggeriet foregaar, og samme Dag degraderedes en Underofficeer
ved Fodjægerne, fordi han havde været oppe ved Ullevold at
grave efter Ole-Høilands-Penge, hvorom den nu ved Siden af
Ole Høiland i specielt Fængsel hensatte Ole Enger i sin Tid
skulde givet ham Underretning.

   -- De herværende Tyskeres Selskab, "Germania", høitidelig-
holdt ligeledes ved et festligt Aftensmaaltid paa Klingenberg
d.III,b.3,s.565   den 10de Novbr. som Luthers og Schillers Fødselsdag. Salen var
ligesom den 18de Oktober smukt dekoreret med Transparent og
den norske og tyske Fane.
   -- Marken blev igaar Nat og igaar overtrukket med et tyndt
fugtigt Snedække; men da Bunden er blød, tegner det sig endnu
ikke til Føre. Torvet er ogsaa tyndt besøgt.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE