HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


POLITISKE BEGIVENHEDER
Statsborgeren 2. febr. 1837.

   Da det forrige Hefte sluttedes, var Norges overordentlige
Storthing nys aabnet. Under tildels saare anstrængende Arbei-
der fortsatte det sin Virksomhed til 24de Januar sidstleden, da
det af Statholderen sluttedes, efterat have afgjort Statens nød-
vendigste Anliggender, expederet endeel Lovbeslutninger, hvoraf
nogle sanktioneredes, andre ikke, ophævet Land- og Kjøbstæd-
skatten, samt søgt at skaffe det i Kraft af Traktater uafhængige
Rige den samme Stilling i Unionen som Sverrig.
   De schleswigske og jydske Provindsialstænder opløstes i Løbet
d.III,b.3,s.97   af November Maaned f. A. Kom der end intet stort ud deraf,
kom dog den Vished, at Staten er i dyb Gjæld, og at Stats-
indtægterne ikke dække Udgivterne.
   I Lissabon arbeidede Dronningen og hendes Gemal, under-
støttet af den belgiske Gesandt v. der Weyer paa en Kontra-
revolution, og at gjenindføre den af D. Pedro givne Konstitution.
Det lykkedes Fyrsteparret at forlade Slottet Necessidades og
begive sig til Belemslottet, men Nationalgarden stimlede til, og
satte, efterat Ministeren Freire var skudt, det hele Parti i
Skræk, saa at Dronningen anraabte den brittiske Gesandt Ho-
ward de Walden om hurtig Hjælp. Strax besatte de brittiske
Søsoldater Broen imellem Belemslottet og Ouriqvemarken. Det
kom til Underhandlinger, hvoraf Resultatet var, at Dronningen
strax skulde sammenkalde Kortes, og finde sig i de Forandrin-
ger, som de maatte foretage med Konstitutionen af 1821. Det
unge Par begav sig tilbage til Necessidades-Slottet, og Forsoning
blev siden Løsenet i Portugal.

   Bleg aabnede Spaniens yndige Enkedronning Maria Christina
de hende forhadte Kortes i November med en Tale, som hun i
Begyndelsen fremsagde med skjælvende men siden med fast
Røst. Kortes udnævnte hende til Trøst til Regentinde og For-
mynderske. Carlisternes dristige Guerillahøvding Gomez gjen-
nemstreifede imidlertid Spanien, og plyndrede, hvor han kom;
uagtet adskillige Nederlag lykkedes det ham dog over Cuenca
og Soria at forene sig med Don Carlos og levere ham de røvede
og ibeholdhavende Skatte og Kostbarheder. Imidlertid var Bil-
bao i ni Uger beleiret af D. Carlos's duelige General Villareal;
men den kristinske General Espartero kom fra Portugalete om
Juleaften, og ved Hjælp af et britisk Marinekorps stormedes om
Natten under Storm og Slud de karlistiske Forskandsninger med
saadan Tapperhed, at de om Morgenen rykkede sejerrige ind
i Bilbao. Med Tabet af en heel Deel Beleiringsskyds maatte
Karlisterne trække sig tilbage. Infanten D. Sebastian har i
Villareals Sted overtaget Kommandoen over Don Carlos's Armee.
Cortes har tilladt Regjeringen at slutte Venskabs og Handels-
traktater med det fordum spanske Amerika. Arguelles har i
Kortes (der har indrømmet det absolute Veto!) klaget over at
Frankrig understøtter Karlisterne, som vel neppe havde holdt
d.III,b.3,s.98   saa længe ud uden kraftig Understøttelse af det europæiske
Aristokrati.
   I Strasborg i Frankrig opstod uformodentligen en anden Na-
poleon, en Søn af Exkongen af Holland og Hortense Beauharnois,
for at gjenoprette det republikanske Keiserdømme, men det
dæmpedes i Fødselen ligesom et Forsøg i Vendome af en Bruyant
at udraabe Republikken. Den franske Konge har ladet den unge
Prinds Napoleon føre over til Amerika. Et Tog til Constantineh
i Afrika under Marskalk Clauzels Befaling mislykkedes ganske.
Kongesønnen Hertugen af Nemours deltog i dette Tog. Just som
Kongen reiste, ledsaget af sine Sønner Hertugerne af Orleans,
Nemours, og Joinville, de to sidste nys hjemkomne, i en Kareth,
for at aabne de Deputeredes Kammer, affyrede en Sadelmager-
svend, ved Navn Meunier, en Pistol, hvis Kugle dog ikke ram-
mede nogen af dem. Gjerningsmanden blev strax grebet, arreste-
ret og er sat under Tiltale for Pairsretten. Exkongen Carl døde
i Østerrige.

   I Storbrittannien har alt været roligt undtagen nogle Urolig-
heder Tienden angaaende i Irland. Man morer sig der i poli-
tiske Gilder.

   Hollands Generalstater, Belgiens Nationalkongres, Kongeriget
Sachsens, Kurhessens samt Hertugdømmet Oldenborgs Stænder
ere samlede; af disse har den sachsiske lovgivende Forsamling
afskaffet Dødsstraffen. Alle Fredens Kunster indtil Literaturen
blomstre i Belgien. Den diplomatiske Fejde, som Schweitz ind-
vikledes i af og med Frankrig, endte med nogle Undskyldninger
fra schweisersk Side.

   Kong Otto af Grækenland har faaet sig en oldenborgsk Ge-
malinde, og er paa Tilbagereisen til sit Rige.

   Af det umaadelige russiske Riges mange provindser siges de
kaukasiske Provindser og iblandt dem Tscherkessien at have
grebet til Vaaben for at forsvare deres Frihed og Selvstændig-
hed; men da russiske Tidender benægte saadan Kamps Tilvæ-
relse og disse Landets Kyster ved det sorte Hav ere blokkerede
af Russerne, kan derom intet siges med Vished.

   Kurdernes (i Lille-Asien) Overvindelse af Reschid Pascha
bragte dette Land til Lydighed, og en Krig, som truede at
udbryde imellem Tyrkiet og Persien, er, foranlediget af det
d.III,b.3,s.99   Førstes Handelsinteresse, forebygget. Egyptens mægtige Vice-
konge Muhamed Ali viser sig som Portens lydige Vasal; men
stræber efter at gjøre sine Besiddelser arvelige i sin Familie.
   De Nordamerikanske Fristater have valgt van Buren til sin
Præsident, da Jacksons Præsidentur ophører med Februar Maa-
ned d. A. Den nordamerikanske General Gates søger at be-
kjæmpe Seminolerne i Florida. Texas søger at befæste sin
Uafhængighed under dets Præsident General Houston.

   Forøvrigt endte det forrige Aar fredeligt i den civiliserede
Verden, og der haves Udsigter til at det Nærværende ogsaa vil
gaae lige fredeligt af; thi at det unge Italiens Tilhængere samle
sig om Prindsen af Capua og hans skjønne Gemalinde paa
Maltha har vel ikke stort mere at betyde end en ny opdaget
og tilintetgjort Komplot i de sardiniske Stater. Prindsens Broder
Kongen af Neapel, der havde forlovet sig med en østerrigsk
Prindsesse Therese, frygter dog nok mere for Broderen og det
unge Italien end for Cholera, som har hjemsøgt foruden hans,
ogsaa endeel andre Stater i Europa. Vinteren har ellers været
besværlig overalt næsten i Europa: i Frankrig især ved Over-
svømmelser, i England ved uhyre Snefald -- efter Beretningerne
indtil 10 Alen dyb. I November og December rasede Storme
i Nordsjøen og Kanalen, hvorved flere 100 Skibe forulykkedes.
I den politiske Verden er der stille som man seer.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE