HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, llTE SEPTEMBER
Lillehammers Tilskuer 15. sept. 1843.

   Et betydeligt Jordegods er i disse Dage blevet solgt, nem-
lig Oberste Wolffs Øvre Blindern til Kjøbmand Dybwad for
21,000 Spd. Lidt efter lidt kommer det bedste Jordegods i Byens
Omegn i Formuens Hænder, og for Agerbrugets Opkomst kan
dette ikke andet end være godt. Af de omboende Bønder, hvis
hele Kløgt fordetmeste bestaar i at udlægge Eiendommen til
Høavl, skal det idetmindste ikke love sig stor Fremgang. -- Den
engelske Konsul Myginds Landsted, der ligger smukkest til ved
Ladegaardsøbugten af alle Løkkerne i den Egn og som vel i
andre Henseender bærer Prisen mellem Omegnens Villaer er
ligeledes nylig solgt til Enkemadame Hviid for 10,000 Spd.,
hvilket er dyrt i Sammenligning med Blindern, hvis aarlige Ind-
tægter i Jordafgifter løbe op til over 500 Spd., og kan, ved et
Par Løkkers Befrielse fra Arvefæste, blive endnu meget be-
tydeligere.
   -- Iaften giver Ole Bull Afskedskoncert før hans Afreise til
Amerika. I et af Nummerne skal han assisteres af -- en 12-
aarig norsk liden Pige, en Datter af Kjøbmand Bøckmann her
i Byen, som allerede længe har givet Information paa Forte-
d.III,b.3,s.555   piano, og hvis ualmindelige musikalske Evner Bull har søgt at
udvikle under sine to sidste Ophold her. I Amerika, hvorhen
han nu begiver sig over Kjøbenhavn, Hamburg og England, vil
han ligeledes i Jomfru Jacobine Gjertz kunne erholde norsk
Assistence, og det tør vel hende, at de slaa Følge sammen hele
Amerika nedigjennem.
   Her har ellers været en overordentlig Mængde Koncerter i
den senere Tid, saa at Publikum har maattet dele sig, idet nem-
lig Vogler har givet sin anden Orgelkoncert, Albert Petersen sin
paa Violoncellen og Bull nu sin. Nylig var ogsaa Gehrmann her,
og Pianistinden Amalie Rieffel ruster sig til at optræde med det
allerførste. At Harzverein og Janitscharmusiken derhos er i
Beskjæftigelse paa Forlystelsesstederne Klingenberg og Karens-
lyst forstaar sig af sig selv i disse nydelige Maaneskinsaftener,
der krone de ypperligste Dage for Kornhøsten, som man kan
tænke sig.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE