HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


NORGE
Statsborgeren 12. mars 1837.

   -- -- Fiskeriet er det hele Land for vigtigt til at vi ikke altid
skulle have Opmærksomheden fæstet derpaa. I Stavanger menes
nu 130000 Tdr. Sild at være indvundne, og baade sønden- og
nordenfor Bergen har den gaaet til i saa svær Mængde, at man
formener, at i Bergen og paa Leden ville 2 à 300,000 Tdr. blive
Udbyttet. Med Frygten forat Silden nu snart i et Tidsrum vilde
søge fremmede Kyster, er det da vel ikke saa særdeles bevænt.
Fra Rusland, der er vort bedste Sildemarked, lyde Udsigterne
til Afsætning paa al denne Guds Overflødighed imidlertid kun
maadeligt. Kjøbmændene ville tjene lidet, men de høje Priser
for Silden i raa Tilstand har lenset ud imellem Folket en god
Deel af deres Fortjeneste fra Aarene tilforn.
   -- -- Medens Velstand tilflyder Norge fra Vestkanten, lider
det dog der, navnligen i søndre Bergenhuus og ved Stavanger-
kanten, følelige og sørgelige Tab i de tiltagende Udvandringer
til Nordamerika. Selv Folk, der sidde godt til, gribes af dette
Raseri, som, i et i hine Egne især føleligt Forhold, er Fædre-
landets største Rigdom, nemlig dets Befolkning, til Forliis. Fra
Voss og Hardanger lave omtrent 300 sig til at følge de Lands-
d.III,b.3,s.119   mænd, som droge afsted ifjor fra Stavanger. Religiøst Svær-
meri, der oprøres over vor i Grundloven hjemlede Religions-
tvang er upaatvivlelig Aarsagen til denne Nationalulykke.
   -- -- Valget paa Byrepræsentanter i Kristiania er, efter vor
Mening paa enkelte Undtagelser nær ret heldigt, tilendebragt.
Imellem de 36, som dernæst havde flest Stemmer, figurerer
Rigsretsdefensoren. Det er meget paafaldende, at ikke ogsaa
General Wedel hamlede op idetmindste til denne Popularitets
Honnør.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE