HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


NORGE
Statsborgeren 5. febr. 1837.

   Kristiania. Under 14de f. M. har Hs. Majestæt bestemt, at
Skolelærerseminariet i Asker skal være en fast Indretning med et
Reglement af samme Dato. Arealet til Bygninger, Hauge o. s. v.
er udlagt af Kapellangaarden, hvor Bygningerne efter appro-
beret Tegning skulle opføres for Oplysningsfondets Regning.
Under s. D. er ligeledes naadigst bestemt, at en Sekulærfest
eller Jubilæum (det 3die) skal afholdes i Løbet af indeværende
Aar i Anledning af Reformationens Indførelse, samt at en Kom-
mission, bestaaende af Biskoppen, Rektoren og Stiftsprovsten i
Kristiania, Professor i det østerlandske Sprog Hr. Holmboe og
Lektor i Theologien Hr. Dietrichson, nedsættes til Udarbeidelse
af Forslag med Hensyn til Festens Arrangement.
   -- -- Hidtil har Silden for stormigt Veir kun gaaet imse til
paa Rigets Sydvestkyst. Desbedre slog dette til ifjor Høst i
det Nordenfjeldske.

   Kongsberg. I 1ste Bergmaaned d. A. har Sølvværket afgivet
2104 Mk. 4 3/4 Lod.

   Moss. Denne Byes Avis anmærker med Udmærkelse, at
Apotheker Finck var den Eneste dersteds som illuminerede den
26de Januar, ja ikke alene det, men han opvartede ogsaa med
et Transparent i Vinduet, hvorpaa saaes Hs. Majestæts svenske
Navnechiffer. Dersom Hr. F. har sat sig Rigtigheden og Søm-
meligheden heraf i Hovedet, saa vide vi vel, at intet Modbeviis
d.III,b.3,s.102   nytter; men ellers maa han ikke tro, at han er den Eneste, som
distingverede sig den Dag; thi baade paa Halden og andre Ste-
der sang man Viser uden Sands og Mening, og næsten overalt
extravagerede Enthusiasmen og var liig et overløbende Kruus.
Kun beklage vi, at der nylig er skeet Stjernefald, saa vi maa
anmode ham om indtil videre at lade sig nøje med dette (som
han kan klippe ud og hefte paa Brystet)

   Arendal. Ved en Maskerade i denne Bye forefaldt nogle
Politiuordener, hvis Omtale i den vestlandske Tidende, som
kompromitterende Politiet, Politimesteren tog fortrydeligt op,
erklærede for usandfærdig o. s. v., og gjorde til Gjenstand for
en retlig Undersøgelse, hvorved Beviisførelsen paalagdes Tiden-
dens Udgiver. Denne faldt ham imidlertid let; og ender han
sin Beretning herom saaledes:

  
"I denne Anledning bleve Politibetjenterne igjen afhørte og
afgave en hermed overeensstemmende Forklaring, der saaledes
staar i Strid med den, de i forrige Møde afgave. Da ved disse
Vidnesbyrd Sandheden af de Yttringer i vort Blad, der have
givet Anledning til Politiforhøret, tilstrækkeligen var bleven
beviist, ansaa saavel Hr. Byfogden som Udgiveren det overflø-
digt at afhøre flere af de talrige Vidner, den Sidste havde op-
givet, hvisaarsag Forhøret sluttedes.
Man vil saaledes see, at Byfogdens saavel i Politi-Plakaten
af 8de d. M. som i Stevningen afgivne Yttringer om at den i
vort Blad indeholdte Beretning er "usandfærdig" og "ikke andet
end ubesindig henkastede Usandheder," ere aldeles ubeføjede
og saaledes blive uden ringeste Følge, uden det skulde være
den, at Publikum maaskee vil ansee dem anvendelige paa hans
eget Udsagn i Politi-Plakaten og Stevningen."


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE