HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[OM DOMMEN I SAKEN MELLEM DAA OG WERGELAND]
Lillehammer Tilskuer 28. jan. 1842.

   Bythinget har i Sagen med L. K. Daa i Anledning af Talen
af 15de Aug. om hans Kvalifikation til Storthingsmand tilpligtet
mig laveste Mulkt i Trykkefrihedssagen med 40 Spd.; men hvad
vil Publikum dømme mig og min Modpart imellem, naar det
hører, at hiin Dom støtter sig til Hr. Statsrevisor og Storthings-
mand L. K. Daas Benægtelse af at være Forfatter til Fornær-
melserne imod mig i Granskeren?
Jeg tør antage, at jeg i denne
Fragaaelse i ethvert Menneskes Øine, som besidder Ære for sig
selv, har erholdt en endnu væsentligere Mortifikation end min
Modparts saaledes tilvundne juridiske. Slige romerske Karak-
terer fortjene ellers sin Plads i Storthinget. Da jeg imidlertid
ikke tror saa ganske paa denne mærkværdige Benægtelse, men
tænker paa først at lade Bogtrykkeren examineres, er det muligt
at Sagen vil blive appelleret.
   l9de Januar 1842.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE