HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

JØDEFRYGTEN
Christiania Intelligentssedler 31. aug. 1844.

   Denne er noget ganske overordentlig overdreven i de fleste
af vore mindre oplyste Borgerklassers Hoveder. Man indbilder
sig saaledes, at Landet vil blive oversvømmet af bare Schakker-
jøder; men 1) see til Nabolandet, er man der plaget af det
Slags Folk? 2) og har ikke vort Land allehaande velsignet
gammelt dansk Lovgods, der sætter Grændser for Handelens
Frihed og fremfor Alt for en saadan Omstreifen med gamle
Sager og Smaavarer, saa naturlig og nyttig for Massen end slig
Handel kunde synes at være?
   Den dannede Jøde er ærgjerrig; han sætter Priis paa politisk
Frihed og den Ære, hvormed den omgiver Borgeren; han vil
gjerne deeltage i offentlige Sager. Slige Mosaiter ville gjæste
Norge, og Folk, som have Noget at anvende paa Spekulationer
paa vort Lands naturlige Fordele.

   Spekulationer? Gudbevares! Det er et frygteligt Ord for Nor-
d.III,b.3,s.620   mænderne, som vi vide, hvorfor de ogsaa saa sjeldent give sig
af dermed.
   Men hvilke Spekulationer? Vore dyre offentlige Laanecasser,
den endnu ubluere private Pengehjælp (indtil 80 pCt. pro Anno)
indbyder Capitalister til at lade sine Penge komme Folk tilgode
til lavere Procenter; og dette vil dog vel ingen Skade være.
Mangt et Stykke Land, mangen norsk Myr, hvis Opdyrkelse
ikke kan bære mere end henved det Halve af de sædvanlige
Renter og Afdrag, som fordres, vil da maaskee komme under
Hævd. Mærker den mosaiske Capitalist, at han, formedelst de
lave Procenter paa hans nærværende Opholdssted og de høie i
Norge, kan staae sig ved der at gaae en Middelvei, saa kommer
han; og velkommen bør han være.

   Men endnu et Par Spekulationer, som rimeligviis ville falde
Jøder ind. 1) at benytte vore herlige Vandfaldes nu tildeels
spildte Kræfter -- ofte midtinde i Byerne -- til allehaande
Fabriker; 2) at faae Fiskerierne drevne med vedbørlig Penge-
magt; og 3) kanskee at faae nogle Bjergværker op igjen. Ved
alt Dette vil dog Folk leve med dem og ved dem. Eller hvorfor
skulde oplyste Jøder, der i ingen Dannelsens Henseende kunne
skilles hverken fra Hr. Baron von Grøditzberg eller DHrr. Eng-
lændere i Alten, ikke opføre sig ligesaa vel som Disse, især de
Sidste, til det Lands Bedste, hvor de bruge sine Penge?

   Nei, Jødefrygten er for stor. Den tænker blot paa de forag-
tede, og derfor foragtelig blevne, Jøder i Nordtydsklands Stæ-
der; men den kaster aldrig Øinene paa de Lande, hvori de nyde
Frihed. Der er Jøden overalt et ganske andet Menneske han
skiller sig ikke fra Nationen uden ved sin Tro, og den er man
oplyst nok til at lade ham beholde for sig selv. Betræffende de
Underviisningsbøger, hvorefter denne læres i begge Lande, da
kan Nedskriveren forøvrigt forsikkre, at de bruge en saa for-
træffelig, ja nydelig forfattet Bibelhistorie, at af vore kun
Herslebs kan maale sig med den, og en Lærebog, der svarer til
vor Forklaring i alt andet end i dennes Dunkelhed og tvære
Stiil, og i Pligtlæren saaledes affattet, at vore egne Børn gjerne
kunde bruge den. At deres Bibelhistorie standser med det gamle
Testamente og altsaa ikke omhandler vor Religionsstifter, følger
af deres Tro paa en kommende Messias. Men Denne tænke de
d.III,b.3,s.621   oplyste Jøder sig ikke længer som en Messias for dem alene,
men for den hele Menneskeslægt, som han skal meddele en fæl-
les Læres Lys.
   Men der rinder mig ihu endnu en Jødefrygt, som jeg ogsaa
har fornemmet, nemlig det Skrækkelige, at tænke sig Jøder
endog som Indehavere af norske Embeder, t. Ex. et Geni maa-
skee endog som Finantsminister? Nu! vare de naturaliserede,
maatte Adgangen til hvad Talentet kunde naae staae dem aaben.
Beyen af Tunis har en christen Statssekretær, saa han er gaaen
endnu videre i Tolerance. Thi i hvilken christen Stat vilde man
vel taale, at en Mahomedaner indtog en saadan Post? Og han
har valgt Manden for hans egen Skyld; thi ellers sættes i de
Egne de Christne efter Jøderne i den offentlige Agtelse.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE