HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.259  
BEKJENDTGJØRELSE
Statsborgeren 3. sept. 1837.

   "Statsborgeren" udkommer saaledes fremdeles i nærværende,
og med de næstforegaaende Hefter eens, Format. Den under-
gaaer i sit Ydre ei nogen anden Forandring, end at den nu
indeholder 44 istedetfor 36 Linier paa Siden, samt at Trykning
og Udgivelse skeer fra J. Schiwes Bogtrykkeri i Skattefoged
Smiths Gaard i Storgaden. De samme Betingelser imellem
Abonnenterne og Udgiver vedblive saaledes, uagtet dets Udvi-
delse, at bestaae efter den i 1832 trykte oprindelige Subskrip-
tionsplan, nemlig: "at Prænumeration fra lste Nummers Mod-
tagelse skeer med l Spd. pr. Hefte, der frit for Abonnenterne
forsendes -- at Prænumeration kan skee paa hvert Postkontor
og Postaabneri -- at den kun gjælder for eet Hefte og opsiges
inden Modtagelsen af 20de Nr. -- og at Subskriptionssamlere
for hver 6 Explr. erholde det 7de gratis." Fire Hefter udkommer
almindeligviis om Aaret, og Bladet udgives hver Torsdag og
Søndag Morgen. Til Udgiveren, hvem Bladets Økonomiske ude-
lukkende vedkommer, kunne ogsaa "indsendte Artikler" leveres,
der da ville komme Redaktionen ihænde og blive anvendte efter
Forlangende og bedste Skjønnende med fuldkommen Bevarelse
af Anonymiteten.
1ste Septbr.
Redaktionen.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE