HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

OM "MARQVISEN AF WATERFORDS BESØG
VED HOFFET I BERGEN"

(Indsendt.)

Statsborgeren 10. sept. 1837.

   Endelig er da Marqvisen af Waterfords Besøg ved Hoffet i
Bergen publiceret i alle Aviser, og vort Land har da havt den
Ære at gjøre en Herligheds Bekjendtskab, som endog udenfor
Europa har fremkaldt Beundring; og hans Herlighed vil ogsaa
upaatvivleligen længe opbevare i Erindringen den gjæstmilde
Modtagelse som strax mødte ham paa norsk Grund. Imidlertid
d.III,b.3,s.270   er det i høi Grad paafaldende, at Ingen for længesiden har
urgeret over Vægterbevæbningen hos os, som unægteligen er
ligesaa gemeen og forældet, som den er barbarisk og morderisk.
En reglementeret Vægtermorgenstjerne bestaaer, som bekjendt,
af en temmelig tyk Stok af Asketræe med Jernbeslag i den ene
Ende og paa den anden Ende er anbragt en temmelig stor Kugle
af Valbirk eller andet tungt Træe, som igjen er besat med til-
spidsede Jernpigge.
   Slag af slige Vaaben maa enten lemlæste den, det rammer,
eller og strax paa Stedet befordre ham over i Evigheden. Imid-
lertid seer man af de i Bergen optagne Forhører, at den Morgen-
stjerne, hvormed Marqvisen af Waterford gjorde Bekjendtskab,
heldigviis ikke var besatt med Jernpigger, og denne Mislighed
ved Politiet dersteds har da reddet en Mands Liv, som efter
daglig Allehandas Beretning af 31 f. M.: "er en Løve i Mod og
Styrke, en Apollo i Skjønhed, en af Irlands ædleste Landlorder,
hvis Død over 1000 Familier vilde komme til at begræde og
endelig en Mand der i sine Værelser omgaaes med Løver og
Tigere, som tamme Jagthunde."

   Naar endvidere bemærkes, at der til Vægtere, som oftest,
engageres afskedigede Sjouvere og udlevede Folk, for hvem det
er bleven til Nødvendighed at styrke sig med Brændeviin, saa
forekommer det Indsenderen ligesaa betænkeligt, som upas-
sende, at Vægterne længer gives Morgenstjerne, hvorimod disse
bør bevæbnes med et sindrigt og hensigtsmæssigt Vaaben, som
f. Ex. en Snare af samme Construction som de der afbenyttes
af Vægterne i Sverrig.

   Kan Affairen i Bergen bevirke en forandret Vægterbevæbning,
har Marqvisen af Waterford upaatvivleligen viist Norge større
Tjeneste, end de øvrige Lande han har besøgt; thi Morgen-
stjerner
bør ikke mere bruges, -- uden det skulde være ved en
Smuglerbande.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE