HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

I ANLEDNING AF MOSAITEN DR. STEINHEIMS OPRAAB
TIL SINE TROESFÆLLER
Morgenbladet 22. mars 1844.

   Med den i den videnskabelige Verden hæderlig bekjendte
Mosait Dr. med. Steinheim i Altona har Undertegnede stundom
vexlet Breve, og da han i et saadant ytrede den Mening, som
det nylig saaes i dette Blad, at han i stærke Udtryk har givet
tilkjende i en tydsk Tidende, at nemlig ingen Lærd af mosaisk
Tro burde gjæste Norge under det anstundende Naturforsker-
møde, vil jeg her meddele mit Svar til ham, om det herigjen-
nem kan finde Vei til Blade i Naborigerne og muligens bidrage
til at bekjæmpe en Anskuelse, som jeg hverken finder rigtig
og billig eller tjenlig for Tolerancespørgsmaalet.
   " -- Dersom Venskabet ikke havde Ret til at sige sin Mening
oprigtig, maatte Fiendskabet have Fortrinet med Hensyn til den
Nytte disse Forhold gjøre Verden. Tillad mig derfor, høist-
ærede Hr. Doktor, at sige Dem, at jeg hverken fra almindelige
Hensyn betragtet eller fra de specielle, som maa hentes fra
Mosaiternes Forhold til Norge, kan billige Deres Anskuelse, at
ingen mosaisk Lærd bør benytte sig af det udstædte General-
Leide til at deeltage i Naturforskernes Møde i Christiania i
Sommer. Betænk dog, at Grundlovens Bydende ikke paa nogen
bedre Maade kan suspenderes! Betænk, at dette virkelig er en
Suspension, at den involverer en smuk Indledning, et ganske
tydeligt Fingerpeg til en Ophævelse og at den desforuden er
intet mindre end en speciel Invitation fra Folkets mest oplyste
Deel, som har krævet den, og fra Kongens og Regjeringens Side,
der saa villigen har udstædet den! Nei, gid Mosaiter, som gjøre
sit Folk og Videnskaberne Ære, ikke maa mangle ved dette
Møde! De ville fortrinsviis blive bemærkede her, hvor man kun
mangler Erfaringen og det virkelige Bekjendtskab for at udøve
d.III,b.3,s.582   imod Mosaiterne den Kjærlighed, som vort Folks Fornuft,
Hjertelag og Tænkemaade ere enige i at paabyde. Kom endog
personlig, Hr. Doktor! Deres Interesse for Sagen, Deres Navn
i den videnskabelige Verden, den Interesse, Norge maa have
for enhver Ven af Friheden, for hver den, som vil kjende dennes
Resultater og ønsker at se dens Træ i Blomstring -- alt dette
maa kalde Dem."
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE