HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


NB OM ET FORANDRET UNIONSFORDRAG
Statsborgeren 20. nov. 1836.

   NB! Den almindelige Nysgjerrighed er ved Anmeldelser i
Tidender og Subskriptionsindbydelse paa en Oversættelse bleven
højt spændt efter en svensk Brochure, om et forandret Unions-
fordrag. Men Godtfolk kan gjerne stemme den noget ned, saa-
fremt de ikke gjøre af atter at see de norske Forhold bedømte
i den Aand, som har skaffet Norges Dæmring og Rigsretsdefen-
sorens Indlæg den samme sørgelige Mærkværdighed. Den sven-
ske Forfatter dokumenterer efter Fougstad og disse Papirer,
der ogsaa ganske ere egnede til at finde en bedre Erkjendelse i
fremmed Land og hos dets mod os ildesindede Publicister end
de naturligviis have fundet i Fædrelandet. Kjøbenhavnspostens
Incroyabler og den svenske Forfatter, Nya Arguses Redaktør,
have altid lignet hinanden i det skjæve Blik, de fra hver sin
Side have kastet paa Norge. De adspredte Yttringer af norske
Gemytters politiske Fordærvelse, saasom Dæmringen, Defensu-
ret og den Cst.nelles Manifestationer, have forekommet disse
Fremmede som ensartede Udviklinger af et nyt Liv i Norge, af
d.III,b.3,s.54   en aandig Vegetation, mere liig deres egen, og som nemlig skulde
qvæle den, der hidtil og fremdeles skal være herskende i Landet,
fordi den har sin Rod i Folkets Hjerter, udgjør dets Karakteer
og Livet i dets Selvstændighed. Indholdsanmeldelserne vise, at
Svensken ganske vel har skeletteret Begivenhederne, og i den
stockholmske Klub, hvor hr. Johansson henter sine norske Efter-
retninger, veed han at finde Midler til at opsvinge sig til et
Fugleskue, hvorfra han nok beholder i Øjesyn de grove histo-
riske Linjer, men har vanskeligt ved at udfylde dem, uden,
som vi have Anledning til at see, med Snak og Ræsonnements,
som vi her altforgodt vide har intetsteds hjemme, men som i
Sverrig let kunne gjælde noget under det slaaende Navn af
Norskes egne Bekjendelser, Dokumentationer, Beviser og Citater
af norske Forfattere, fremførte og forfegtede i Norge for Publi-
kums, som for den høieste retlige Domstol.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE