HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


[SCHOUBOES UTNEVNELSE TIL STATSRÅD]
Statsborgeren 20. nov. 1836.

   Kristiania 18 Novbr. I gamle Dage var en Ravn Stock-
holmspost. Det var i den sydlandske Odins Tid, i den første
Unionskonges, der allerførst -- og allerlettest, fordi Nationerne
endnu ikke vare blevne forskjellige -- praktisk deducerede
Unionens Nødvendighed paa Grund af at et Hav omgav Lan-
dene. En prægtig, troskyldig, poetisk Alder! Ingen opponerede
imod den besynderlige og raskt igjennemførte Sats, som var
uimodsigelig, idetmindste fra datids norske Befolknings Side,
fordi det er rimeligt at antage, at denne, der endnu skal besidde
saameget af den oprindelige Bjørnenatur, og i hiin Tid mest
bestod af Jotuner, dengang neppe kunde tale eller udtrykke sig
artikuleret. Alle, det vil sige: Alle, som fortjente nogen Agt,
d. e. Gother, som svare til vor Tids Constitutionelle, Intelligente,
Excellente eller Excellenzske, Utomordentlige o. s. v. vare enige
her og hiinsides Kjølen -- dette dunkle Grundtræk af en Mening
i Naturen, som de geniale Gother oversaae, mens de bornerte
norske Jotuners Grynten derom ikke agtedes mere i Sigtuna,
Dentids Stockholm, end man nu i Stockholm og Upsala agter
den nærværende norske Statsborgers. Ja, en prægtig poetisk
d.III,b.3,s.55   Tid, da Ravnen svævede hen med Guddomsbudene, mens nu et
Par skidne Hjul maa slæbe de Østens Budskaber frem, som
bevæge Norden -- da Odin gjorde den rasende, men med hiin
Tids Adelskab: med Guddom begavede Thor til kommanderende
General i Norge -- da et Hoved (Mimers) uden Krop var Stats-
minister, istedetfor at det nu skal hedde omvendt -- og da Thro-
nen i Aserne var omgiven med al Byrdens og Geniets og Be-
drivternes Glands, mens vor fattige Tid vanskeligt seer disse
tre at forene sine Straaler.
   Men Odins Ravn bragte ikke forunderligere Budskaber end
Stockholmsposten idag, der beretter den kristiansandske Stift-
amtmand de Schouboes Udnævnelse til Statsraad.

   Morgenbladet og den Cst.nelle skumle omkaps derover. De
bære sig ad som Ænder, der laa Natten over i en Dam med
noget Sort ved Siden, som de højt ansaa for en Gaas; men nu
ved første Gry pladsker Vandet, Skikkelsen letter sig, og gjen-
nem den splittede Taage see de Jupiters egen Fugl at iværk-
sætte en Apotheose med -- ja muligt at Ænderne tænkte rigtigt
om det ubekjendte Sorte, men nu er det ialfald højt nok til
ikke at bryde sig om deres Snaddren. Og vi ville ikke blande
vor dermed, men levere Efterretningen som den er:

   [Her følger den offisielle meddelelse om forskjellige endringer i regjerin-
gens sammensetning, deriblandt at stiftamtmann de Schouboe er utnevnt til
statsråd.]


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE