HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[OM URETTFERDIGE UTNEVNELSER]

(Indsendt.)

Statsborgeren 17. sept. 1837.

   Den norske Regjering maa være en ganske fortræffelig Re-
gjering skulde man slutte efter de faae Anker, som fremsættes
imod den i Bladene. Men ere de faae, saa bryder den sig ogsaa
ganske vist yderst lidet om dem, som om den betragtede det
lidet Antal som et Beviis paa, at det har lykkets ved at drive
dette Ligegyldighedssystem igjennem, for en stor Deel at trætte
Redaktionerne og gjøre baade dem og Publikum kjede af et saa
frugtesløst Arbeide som at paatale Misligheder i Administra-
tionen. Hvormange og velgrundede Misbilligelser indeholdt ikke
Morgenbladet f. Ex., da der sagdes, at en ung Cand. juris, som
havde været Fuldmægtig en Tid hos den konstituerede Regje-
ringsadvokat skulde medeet ansættes i en ledigbleven Bureau-
chefspost til ubillig Præjudice for enhver Anden inden Departe-
mentet, som kunde ansøge derom. Og nu? Jo ganske rigtigt,
man lod Aviserne snakke, tog den Begunstigede ind, og nu sid-
der han paa sin Bureauchefstol -- som der siges -- med kjende-
d.III,b.3,s.278   lig Forlegenhed, som røber at han selv ikke holder sin Parforce-
Befordring for saa vel fortjent, og hver Dag kan han vente sin
virkelige Udnævnelse. Men det er ikke nok. Noget aldeles lig-
nende skal nu atter gjøres, idet en Extraskriver -- forresten
Cand. juris og Medredaktør af "Den Constitutionelle", der er
et Regjeringsblad -- skal gjøre det samme Hop ind i en Bureau-
chefspost. Dersom Departementspersonalet, der finder sig for-
urettet, ikke viser i Sammenhold engang sin Fortrydelse paa
en eklatant Maade, vil det vel vanskeligt nogensinde see sine
Befordringsrettigheder sikkrede.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE