HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 15. okt. 1837.

   [Først refereres noen offisielle meddelelser, deriblandt om en kommisjon
til å utarbeide forslag til ny lov om bergverksdriften. Medlemmene op-
regnes. Wergeland skriver her:]

d.III,b.3,s.296      Tredie Medlem er Prof. Keilhau; 4de og 5te Assessor Smith
og Bureauchef Harris, i hvilke Sidstes Sted Kapt. Foss og Ad-
vokat Sørensen skulle have været indstillede. Det skal være en
Slags Unaade, at de ere udelukkede. Men den maa være let at
bære.

   -- Fra Nedenæs og Raabygdelaget haves Efterretning om be-
tydelige Elvebrud ved Midten af f. M. Det er især gaaet ud
over Bygdeqværner, Sauge og Broerne. Imellem disse den
Byen nærmeste Halvdeel af Broen "Thygesens Minde" ved Kri-
stiansand. Forat faae den istand igjen har Direktionen for
Broens Aktieselskab andraget om et Laan af Statskassen paa
3000 Spd. Direktionen har ogsaa isinde at tilbyde Staten Be-
siddelsen af Broen mod en lignende Sum. Moe og Moland
Præstegaarde ere ogsaa blevne haardt medtagne af Jordskred.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE