HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, DEN 19DE OKTOBER
Tønsbergs Merkur 22. okt. 1840.

   Efterretningen om General Wedels og Troppistens Valg til
Theaterdirektører har, som man vil have seet af Hovedstads-
bladene, bekræftet sig. Den øvrige Sammensætning giver dog
d.III,b.3,s.461   god Anledning til Beroligelse, om der endda skulde sidde noget
Skræk i Blodet siden Bataillerne i 29 og 38. Det er desuden
gaaen af Brug at forlange Nationalsangen eller af sig selv, ved
passende Leiligheder, at regalere Publikum med den eller noget
nationalt Stykke, saa den Anledning til Qvarrambolage med de
wedelske Antipathier for slig Kaadhed af Folket heller ikke
er noget at befrygte. Kort -- det kan nok komme til at gaae.
   Men med Theatret selv gaaer det desværre nok ikke saa rart.
Anden Forestilling af det nyoversatte, og i den Constitutionelle
lovpriste, Stykke "Kammeraderne" gav igaar kun daarligt Huus.
Alt skal over til Loranges Musiksalon, ventelig især fordi man
der ogsaa kan have en liden Rolle selv med. Skuespiller Cron-
borg irettesættes ellers, med Erkjendelse af hans sædvanlige
Studium, fordi han giver en republikansk sindet Boghandler i
Stykket som en Imbecil som en Tomsing paa Norsk. Man
troede ogsaa under almindelig Latter at gjenkjende en her i
Byen almindelig bekjendt liden Figur, der giver sig altformeget
tilbedste til ikke engang imellem at falde i Efterlignelsestalen-
tets Daguerreotypspeil.

   -- Rygtet udsætter nu Hs. M. Kongens forønskede Besøg til
Foraaret.

   -- En komisk Avisstrid føres i Oplandstidenden ved Siden
af den i Morgenbladet om den ved sin Nedtagelse af Grundlov-
tableauet paa Klækken paa Ringerige i Anledning af Grev Pla-
tens Nærvær og derpaafølgende Undersengenlæggelse deraf i
sin Tid meget omtalte Prokurator Breiens Fortjenester fra sidste
Amtsmøde. Som Prøver paa denne Polemik hidsætte vi følgende
Udtryk af et Forsvar for denne Æresmand: "langsnudede Fiir-
been fra Valdres, rødkammede Tobeen af Christians Amt, det
underlige Dyr med sin fremstikkende Snude, langsnudede
Dixis besudlende Grynten, Tusser, Paddehatte, Msr. Dixis slet-
formede Drejermaskine" o. m. fl. deslige, der synes at vise, at
Redaktøren lader sig dominere af sine Abonnenter og sit Publi-
kum, saa han glatvæk indtager alt hvad der bydes ham, uden
at han nogensinde tør sige Nei eller anvende Skrubhøvlen eller,
især i dette Tilfælde, vel rettere Sopelimen. I dette Blad har
ellers staaet nylig en underlig lang Opsats om "den menneske-
lige Aands Kultur."

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE