HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, DEN 26DE OKTOBER
Tønsbergs Merkur 29. okt. 1840.

   Jeg er Deres Hovedstads-Korrespondent, min Herr Mercurius,
og det vil vel sige, jeg skal rapportere Dem Nyt herfra. Men
naar der intet Saadant gives, maa De tilstaae, jeg er baade
ilde deran og dog angerløs. Thi jeg er ikke, som den Herr
Korrespondent for Tønsbergtidende Mand for at drukne en
Skrædder- eller Skomagerdreng selv anden imellem Næsodden
og Pebervigen, forat skaffe Nyt tilveje, som jeg rigtignok troer
mere vil forbause Folk i Pebervigen end i Tønsberg.
d.III,b.3,s.464      Det vigtigste Nyt, det vil sige, hvad der for Tiden interesserer
de fleste Mennesker herinde, og bringer mest Aktivitet tilveje,
vilde rigtignok være at kunne fortælle Dem, om Alkerne ere
komne ind eller ikke; men jeg maa desværre tilstaae min Uvi-
denhed i dette Punkt. At tale om Theatret er det Samme som
at udstede Sygebulletins om en Opgivet, saa deri er kun lidet
Opmuntrende. Den megen Passiar derom lægger desuden meer
end nogetsomhelst Andet vort offentlige Livs Fattigdom for
Dagen. Det er ellers saa usselt med Indretningen, at det spøger
for Gagerne, hvortil en 900 Spd. behøves maanedlig, og man
vil nu anvende en ny desperat, men maaskee heldig, tydsk
Kuur, der har noget lignende med Blodtransfusion, forat holde
Liv i den, idet man nemlig har contraheret med en omreisende
Wienerkomiker Kirchner, hvis Rygte er trængt hidop fra Gøthe-
borg, om at han, med Bitræde af Hr. Nielsen og Jomfru
Schwirtz, der ere Sproget mægtige, skal give nogle Possenspiel
her, hvori han har Anledning til at vise sit Talent. Tydske
Komedier altsaa istedetfor de danske? Nu ja, jeg for min Part
bytter gjerne for bestandig. De sundeste Piller for det stakkels
skrantende Theater tør dog maaskee blive to nye Stykker, der
ere indleverede.

   Se der kom jeg dog mod min Villie til at tale om Theatret,
skjøndt jeg troer det vilde være endnu interessantere for Tøns-
bergenserne og Tønsbergenserinderne om jeg kunde hilse navn-
ligen fra den og den Slægtning eller Bekjendte, som maatte
opholde sig i denne By, der fortiden ikke ejer en Pinde at koge
en Skeefuld Nyt paa. Thi som nogen saadan lader ikke engang
Rygtet sig regne, der formodentlig er kommen ind med en
Slagtedrivt, om at Lillehammer skulde, efter en heftig Opposi-
tion fra Byens venstre Side, have besluttet at sende en Depu-
tation til Liigfærden paa Jarlsberg. Skulde "Tidendens" Korre-
spondent opvarte med noget Nyt herfra, da benegtes saadant i
Realiteten, og Tønsberg Publikum anmodes om at blæse paa
Suppen først og sætte den hen, hvorefter det behagentlig vil
see, at den ikke var og er andet end opkogt Vand.

Ærbødigst Deres
Korrespondent.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE