HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

POLITISKE BEGIVENHEDER
Statsborgeren 27. aug. 1837.

   Siden vor sidste Oversigt, 21 Hefte No. 30, ere de vigtigste
følgende:
   Karlisterne og Kristinerne fortsætte Kampen i Spanien. Et i
den engelske Hjælpelegion opstaaet Mytteri, formedelst Ude-
bliven af Sold, standsedes endeligt og Evans begyndte Feldt-
d.III,b.3,s.242   toget med at gjennembryde Karlisternes Rækker ved St. Se-
bastian, medens Espartero og Sarsfield rykkede mod Pamplona.
Sarsfield afløstes af Irribaren, som kortefter blev slagen og
dræbt af Don Carlos, der, understøttet ved et gjennem Rus-
lands Mægling erholdt Laan, rykkede frem i Arragonien, medens
hans General Cabrera gjorde store Fremskridt. Don Carlos
rykkede mod Catalonien, hvor der ianledning af et nyt Kon-
stitutionsudkast var udbrudt Uroligheder, som kun med Møje
bleve dæmpede, men pludseligt vendte han om, gik over Ebro
og forenede sig med sine øvrige Hærafdelinger. Forskrækkede
over denne nye Fare ilede Dronningen og Kortes med at antage
den nye Konstitution. Siden ere Karlisterne ved Desertion og
Nederlag betydeligt formindskede, men nærme sig nu igjen
Madrid efterat have fjernet sig fra Navarra og gjennemstreifet
Katalonien.
   Regjeringen har udstedt en fuldkommen Amnesti for politiske
Forbrydere, Evans har taget sin Afsked og Overkommandoen
er tilbudt Marschal Clauzel.

   I Portugal fremstod et Parti, som havde til Hensigt at danne
en Republik af den pyrenæiske Halvø. Med England afsluttedes
en Traktat om Slavehandelens Ophævelse. Dronningen, som nu
er i sit Svangerskabs 9de Maaned, fik et nyt Ministerium med
Diaz Oliveira i Spidsen.

   Marschal Clauzel ankom til Paris for at forsvare sig mod Be-
skyldningerne ianledning af sit mislykkede Tog til Constantineh.
En vis Chamboni forsøgte en ny Helvedesmaskine, men den op-
dagedes iforvejen. Disjunktionsloven, fremsat ved Stratsburger-
affærerne, hvorefter Sammensværgelser, foretagne af Civile og
Militære, skulde behandles særskilt for hver især, blev ei an-
taget. Et nyt Ministerium dannedes med Molé i Spidsen. De
Doktrinære bleve udelukkede. Meunier blev benaadet og sendt
til Nordamerika. En Amnesti udstededes for de politiske For-
brydere. Thronarvingen forlovedes med Princesse Helena af
Meklenburg-Schwerin og Formælingen foregik under store Høj-
tideligheder. Hendes Fættere vilde ikke ansee Ægteskabet for
legitimt, hvorimod hendes Halvbroder, den regjerende Fyrste,
kun modsatte sig for de dermed forbundne Farer, og lovede
hende ved Afskeden, at hun skulde blive modtaget med aabne
d.III,b.3,s.243   Arme, dersom hun kom tilbage. Kamrene bleve endeligt til de
Deputeredes store Glæde prorogerede. Der kom en Fred istand
med Abdel-Kader. Julidagene forløb roligt.
   Englands Konge Vilhelm den fjerde døde, og blev efterfulgt
af Princesse Viktoria, som kort Tid iforvejen havde naaet sin
Myndigheds Alder, og som ledes af sin fornuftige Moder og
Frihedens ivrige Forsvarer Lord Durham. Efter endte Forret-
ninger opløstes Parlamentet af den unge Dronning i egen
Person. For nærværende Tid er Englands Opmærksomhed hen-
vendt paa de nye Valg, der nu næsten ere tilendebragte med
nogen Overvægt paa Reformernes Side.

   Den engelske Konges Død opløste Foreningen med Hannover,
hvis Throne ikke kan beklædes af Kvinder, og hvor saaledes
Kongens Broder, den forrige Hertug af Cumberland, en forhadt
ivrig Tory, besteg Thronen under Navn af Ernst August. Hans
første Daad var at erklære den hannoverske Konstitution for
ikke at være bindende for sig. Han tør vel komme slet derfra,
hvadenten nu den tydske Forbundsforsamling -- skjøndt derom
er lidet Haab -- udfører de badenske Landstænders enstem-
mige Beslutning at paasee de tydske Konstitutioner overholdte
eller ikke.

   De hollandske Generalstater opløstes i fuldkommen god For-
staaelse med Regjeringen. Nassaus Stænderforsamling blev
ogsaa opløst. I Bairen, Baden, Churfyrstendømmet Hessen og i
Sachsen, i hvilket sidste Land Kriminalloven diskuteredes,
uden at Flerheden af de forsamlede Deputerede vilde erkjende
Afskaffelsen af Dødsstraffe for at være hensigtsmæssigt, ved-
blive Stænderforsamlingerne sine Forhandlinger. Det unge
Kongerige Belgien gjør betydelige Fremskridt.

   Sveriges afsatte Konge, Gustav den fjerde, døde i St. Gallen.
   Det russiske Toldopsyn konfiskerede i det sorte Hav den brit-
tiske Brig Vixen, som af et engelsk Handelshuus i Bukarest var
fragtet med Salt til Cirkassiens Kyst, men Uvejret trak forbi,
da de engelske Kronjurister erklærede, at det ikke kunde ansees
for noget Brud paa Folkeretten eller staa i Strid med sted-
findende Traktater. Cirkassirne vedblive tappert at forsvare
deres Uafhængighed, men Ruslands Keiser skal være betænkt
paa efterat hans store Kavallerileir ved Woschnesensk er forbi,
d.III,b.3,s.244   at gribe alvorlige Forholdsregler for at tilintetgjøre denne saa-
kaldte Opstand.
   Kong Otto af Grækenland reiste med sin Gemalinde Amalia
af Oldenburg tilbage til Athenen, hvor der er blevet oprettet et
Otto-Universitet. Grev Armansberg blev afsat og efterfulgt af
Baireren Rudhardt, med hvis Landsmænd Grækerne heller ikke
ere særdeles tilfredse.

   Storsultanen vedbliver fremdeles sine Statsforbedringer. Han
har bestemt, at Handelsstridigheder mellem Tyrker og Franker
skal afgjøres i en af ligemange af hver bestaaende Komittee.
Han foretog en Reise til de nordlige Egne af sit Rige, men
maatte ved sin Tilbagekomst dæmpe en udbrudt Sammen-
sværgelse ved mange Henrettelser.

   Foruden paa flere Stæder i Tyskland raser Kolera i Italien
og fornemmelig i Palermo, hvor dens Ødelæggelser afstedkom
hæftige Uroligheder, som endnu vedvare, i hvilken Anledning
Kongen af Neapel har seet sig nødsaget til at sende Militær-
magt over til denne Ø.

   Den danske Konge faldt i en betænkelig Sygdom, men endelig
reiste han sig igjen fra Sygelejet efterat de danske Aviser igjen-
nem flere Maaneder stadigt havde opvartet med Bulletins an-
gaaende h. M. dagligt tiltagende Velbefindende. Mord, Ilds-
vaader, kort alle mulige ulykkelige Hændelser have forresten
udgjort Hovedindholdet af de fleste danske Blade.

   Syttendemaifesten hilsedes med almindelig Interesse, men et
denne Dag forefaldet Optrin mellem nogle Studenter og et Par
svenske Skippere, samt Opførelsen af "Stockholmsfareren" i
Studentersamfundet samme Dag, gav Dagl. Alleh. og Konsorter
Anledning til at udbrede sig vidtløftigt om et antiunionelt Parti
i Norge, og den store Indflydelse dette skulde udøve paa Opini-
onen. Dagl. Allehanda har, opmuntret af sin værdige Søster
Svenska Minerva siden begyndt at have tvende regelmæssige
ugentlige Udtømmelser, indeholdende Oplysninger om "norska
Sakerna", for, som den siger, at kunne sætte de svenske Stæn-
der, som skulle samles 1840, istand til at forskaffe sig et fuld-
komment Begreb om de unionelle Forhold.

   Sverige mistede i dette Tidsrum tvende af sine første, neppe
største Statsmænd, Udenrigsministeren Grev Wetterstedt og
d.III,b.3,s.245   Statsraaden Grev Lagerbjelke. Af den norske Regjerings Med-
lemmer erholdt Statsraad Motzfeldt, efter Ansøgning, sin Af-
sked, uden at hans Eftermand endnu er udnævnt. Den mærke-
ligste Begivenhed i vort Fædreland var ellers den stedse til-
tagende Lyst til Udvandring til Amerika, fornemmelig fra Lan-
dets sydlige og vestlige Egne.
   Ægyptens Vicekonge Mehemed Ali har maattet lide flere
Nederlag mod de krigerske Arabere.

   Van Buren tiltraadte sit Præsidentskab i de forenede nord-
amerikanske Stater i Februar Maaned. Texas blev af Nord-
amerika erkjendt for en fri og selvstændig Stat, hvorfor Mexi-
kanerne begyndte at blokkere dets Havne med nogle faa Skibe.
I Nordamerika opstod en betydelig Handelskrisis, da dette
Lands Handlende, paa Grund af Mangel paa Sølv i de private
Banker, ikke kunde tilfredsstille sine Kreditorer med andet end
Papirpenge. Følgen heraf blev suspenderede Udtællinger af
rede Penge fra Bankerne, og betydelige Fallissements. Disse
udbredte snart sin Indflydelse i Europa, hvor, fornemmelig i
England, Falliter hørte til Dagens Orden, og derved lammedes
Handelsrørelsen i høi Grad, men efterhaanden ere disse Han-
delsforviklinger igjen bragte nogenlunde i Orden, og, for fuld-
komment at afhjelpe dette Onde, er den nordamerikanske
Kongres sammenkaldt til en overordentlig Forsamling i Sep-
tember. Nygranada var nær kommet i Krig med England ian-
ledning af nogle Fornærmelser mod dette Lands Konsul i
Panama, men da Nygranada ydmygede sig og gav Konsulen den
forlangte Opreisning, kom Alt igjen paa den gamle Fod.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE