HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[OM DEN MINERALSKE KILDE I EIDSVOLL]
Christiansandsposten 4. mai 1840.

Christiania den 29de April.
   -- For nogle Aar siden bekjendtgjorde sal. Prof. Esmark, at
han havde undersøgt paa Stedet en, ligeved Gjæstgiverstedet
Eidsvoldsbakken opdaget, mineralsk Kilde, og fundet, at den var
af stærkere Gehalt end nogen hidtil bekjendt i Norge, ligesom
han ogsaa erklærede, at den deri og i Beskaffenhed fuldkommen
taalte Jevnførelse med den bekjendte Porlakilde i Sverige,
d.III,b.3,s.423   hvorom Berzelius i en egen Bog har meddeelt Publikum en vidt-
løftig Undersøgelse. Kilden springer krystalklar frem i en Sand-
bakke, hvorved den bliver fortræffeligen filtreret, indeholder i
stærke Forhold Jern og Svovelvandstofgas, der hurtig afsættes
og forflygtiges, og er nu omhyggelig samlet i et reenligt Bassin
og overbygget med et Huus, der er hensigtsmæssigen indrettet
med gymnastiske Apparater. I Forbindelse med Sundhedskil-
den har Gjæstgiveriets Eier, Forvalteren ved det derværende
Glasmagazin, Evensen, anlagt en med alle sædvanlige Beqvem-
meligheder fuldstændig Badeindretning ved Bredderne af den
majestætiske Vormen, netop der hvor den yndige Eidsevju bug-
ter sig ind imellem blomsterklædte Strande. Der er da varmt
og koldt Bad, friskt Strømbad og Douche at bekomme i de 4
Baderum. Afklædningsværelserne ere forsynede med Sophaer
og Kakkelovne. Gjæstgiveriet er for Badets Skyld ved Tilbyg-
ninger udvidet til at kunne herbergere 30 Badegjæster, hvortil
nye Sengeklæder ere anskaffede, ligesom det altid vil være for-
synet med hvad der behøves til et table d'hote, Patientvine, saa-
som Rhinsk- og Portvine osv. Det er omgivet af Gaarde, hvor
Logi ogsaa kan bekommes, og vil blive besøgt to Gange ugentlig
af Districtslægen, indtil det maaskee, om Stedet maatte vinde
nogen Betydenhed, bliver Gjenstand for en Læges Speculation
at tage Bopæl der. Beliggenheden, luftig og beherskende de
herligste Udsigter, er indbydende til Lystfarter tillands og til-
vands. Den betydelige Flodskibsfart gjør allerede Stedet livligt
fremfor andre, og Dampbaadsfarten paa Mjøsen vil gjøre det
endnu mere. De ansatte Priser ere billige, saasom pr. koldt
Bad 16 &bmskilling;, varmt 24 &bmskilling;, salt 30 &bmskilling;, alt iberegnet den Opvartning
fra Kilden, man behager. For Logi, iberegnet Mad, 60 &bmskilling;, pr.
Døgn.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE