HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 16DE JULI
Lillehammers Tilskuer 23. juli 1844.

   Igaar kunde være blevet den rædsomste Ulykkesdag, som
det vel er muligt at tænke sig, idet samtlige Naturforskere, en
Mængde Damer o. fl., tilsammen 260 Mennesker, kunde været
forulykkede i Bondefjorden. Paa Dampskibet Prinds Carl, som
af Regjeringen var overladt, gjorde bemeldte Selskab nemlig en
Tour paa Fjorden først til Lian og siden til Ladegaardsøen, hvor
der var anrettet en Soupee paa Dronningbjerget, medens der paa
Karenslysthøiden var Telte for Publikum, Fyrværkeri o. s. v.
Efter en splendid Modtagelse i Liansbugten, dreier Skibet om
og sætter udefter, men var ikke kommet langt før det skurer
med hele Kjøllængden langs et Skjær. En ombordværende høi
dansk Søofficer erklærede, at to Tommer til vilde have været
nok, naar Skibets Side var rammet istedetfor Kjølen, til at have
ladet dem samtlige forgaa. Baade vare ikke med og ikke om-
kring. Ovenmeldte Søofficer samt et andet anseet dansk Medlem
af Naturforskersamfundet vare strax menneskekjærlige nok til
at tilsige den arme Lods -- som skal egentlig være Fisker --
at de vilde bede om Naade for ham hos vedkommende Departe-
mentschef, i de bevægelige Udtryk, at Selskabets Fornøielse af
Touren vilde være forspildt, om der skede Lodsen nogen Straf.
Men Ulykken var ret over Manden. Ved Ankomsten til Vækkerø-
bugten vilde Nogle tage om Øen igjen og lægge til under Dron-
ningbjerget; men der i Frognerkilen staar Prinds Carl endnu
d.III,b.3,s.605   (Tirsdag Middag) siden igaaraftes Kl. 8. Man skal anvende
Varpetoug i Land, skjønt det vel bliver høi Flodtid, som her vil
hjælpe. Har Lodsen givet sig ud for farvandskyndig, synes For-
bøn ufortjent.
   -- I Eftermiddag besøge Botanikerne Ullevold, hvis Drivhuse
i flere Henseender skal kunne maale sig med og overgaa det
forsømte Tøien. Der har man dyrket Kaal og Gullerødder samt
solgt Moreller, istedetfor at tænke paa Systemet og Drivhusene.

   -- Ogsaa Lillehammer vil blive repræsenteret i Naturforsker-
mødet, idet Doktor Kjølstad har indfundet sig for at holde et
Foredrag over sin Kuurmethode med Skjævryggede. Han vil
der træffe sin Mand i den danske Dr. med. Manza, hvis Fag
Orthopædien netop er. -- Store Forventninger om Veltalenhed
maa man aldeles ikke gjøre sig. Selv af de meget berømte Med-
lemmer af Forsamlingen holdes Foredragene oftest af Papiret.
Den svenske Professor Retzius har derimod et herligt og frit
Foredrag.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE