HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[OM FORSKJELLIGE FORHOLD VED TEATRET]

(Indsendt.)

Christiania Intelligentssedler 22. febr. 1840.

   Er det virkelig Hr. E's Mening, der idag optræder i den
Constitutionelle som Theaterdirektionens Organ, at der skal ligge
d.III,b.3,s.421   noget mindre Ærefuldt eller noget Latterligt i Benævnelsen
"Nationalgardister" eller "Landeværnsryttere", som han tillægger
de Normænd, der yttre Forkjærlighed for Modersmaalet fra
Scenen og ere saa uheldige kun at forstaae lidet af de forskjel-
lige danske Dialekter med alle deres Opslugninger af Lyden,
som ere indførte der? Hvis saa er Tilfælde, da afgiver han kun
nok et Beviis for den Corruption i Tænkemaaden, som har gre-
bet om sig inden en Fraktion af den yngre Slægt i Hovedstaden,
og som har fundet Næring for en af sine Rødder i den kalkede
Grav for vor Nationalitet, som det offentlige Theater er. Men
siden Theaterdirektionen i Hr. E. har fundet en saa villig Sag-
fører, der lader til ikke at ville spare paa Umage -- tør han da
paatage sig Beviset for, at det er en Retfærdighedshandling og
ingen ublu Partiskhed af Theaterdirektionen, at den allerede
forlængst har givet Welhaven og Munch Fribilletter med Forbi-
gaaelse af Henr. Wergeland? Er denne da fattigere som Dra-
matiker, ringere som Digter, mindre notabel i Literaturen end
Nogen af Disse? Er han saa riig, at det vilde være en Fornær-
melse at tilbyde ham en saadan Benefice? Skal det være Fabri-
kationen af en Prolog, der bestemmer den, saa er det jo vitter-
ligt for Alle, at hans Prolog til Campbellerne er to Gange bleven
brugt udenfor hans Benefice. Og hvilken Prolog gjorde Lykke
som denne? Eller er det ved at sætte ham tilside for de nævnte
Personer, at Direktionen giver W. den "Opmuntring", som Cen-
surcommitteen, paa dennes Vegne, fandt at han fortjente. I dette
Tilfælde kan gjerne hvilkensomhelst af Wergelands Fiender faae
Lov til at dømme, blot han vil være -- ærlig!
21de Febr. 1840.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE