HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[OM KRISTIANIAS POLITI]

(Indsendt.)

Statsborgeren 6. april 1837.

   Det lader som Kristianias Politi kryber, liig Sneglen, mere
og mere sammen i sit Skal; fast skulde man troe, at det be-
gynder at slaae sig fra denne syndige Verden, men om det er
dovne eller bigotte Betragtninger, det anstiller, skal man lade
være usagt. Nok er det, hverken Smiger, Roes eller Dadel har
Indflydelse paa det. Uagtet, den for det saare smigrende ud-
satte Præmie i Torsdags, bliver Torvet alligevel in statu qvo,
og uagtet Morgenbladets velfortjente Rap i Mandags, vedbliver
det formodentlig sin gamle rolige Gang. Vist synes det imid-
lertid at være, at der under det Richterske Polities Øjne op-
drages en Yngel i Byens Udkanter, der engang vil vorde en
Skræk for Kristiania. Skulde det vel være afvejen om Politiet
fik en Paamindelse af Justisdepartementet? Man faaer saa-
ledes trøste sig med hvad Indsenderen igaar hørte en Politi-
betjent nynne:


           "Dog vaagne vi vel op engang!"

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE